Zarządzenie Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
 
z dnia 23 maja 2011 r.
 
w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych na rok akademicki 2012/2013
 
     Na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
 
      § 1. Ustala się warunki i tryb przyjęć na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na rok akademicki 2012/2013 do:
 
 1) Wojskowej Akademii Technicznej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 149/III/2011 z dnia 31 marca 2011 r. - stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
 2) Akademii Marynarki Wojennej, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 6/2011 z dnia 24 marca 2011 r. - stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
 3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 8/III/2011 z dnia 24 marca 2011 r. - stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
 4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, zgodnie z wnioskiem Senatu tej uczelni uchwalonym uchwałą Nr 12/LXXXVI/2011 z dnia 5 maja 2011 r. - stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.
 
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Minister Obrony Narodowej: B Klich
 
 
Uchwała Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Nr 12/LXXXVI/2011 z dnia 5 maja 2011 r.
 
 
 
 
 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 80, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359 i Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455.

Please publish modules in offcanvas position.