Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych powstała na wskutek połączenia się trzech Wyższych Szkół Wojskowych w roku 2002, połączone zostały Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu i Wyższa Szkoła Oficerska im. Józefa Bema w Toruniu. Uczelnia obecnie mieści się we Wrocławiu jej główne obiekty znajdują się na ulicy Czajkowskiego i Obornickiej. Na terenie tych obiektów do dyspozycji studentów są także obiekty sportowe, biblioteki, ośrodek informacji naukowej, filmoteka. 
 
Obecnie uczelnia szkoli oficerów w trybie studiów stacjonarnych dla absolwentów szkół ponad gimnazjalnych z maturą, dla absolwentów cywilnych studiów magisterskich szkoła ma do zaoferowania Studium Oficerskie trwające 1 rok, w czasie którego słuchacz studium przechodzi trwające około 5 tygodni szkolenie podstawowe w WSOWL we Wrocławiu, następnie jest kierowany na około 16 tygodni na szkolenie ogólno zawodowe i do poziomu dowódcy drużyny w jednym z centrów lub ośrodków szkoleń poszczególnych rodzajów wojsk, ostatnim etapem szkolenia jest około 25 tygodniowe szkolenie w zakresie specjalizacji wojskowej do poziomu dowódcy plutonu w WSOWL bądź w centrach szkolenia poszczególnych rodzajów wojsk. WSOWL przeprowadza również przeszkolenia wojskowe dla studentów bądź absolwentów szkół wyższych w ramach Kursu Szkolenia Rezerw (KSR).
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 237/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania imienia patrona Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 
Dla zachowania w pamięci szczególnych zasług wielkiego patrioty, wybitnego dowódcy i inżyniera Generała Tadeusza Kościuszki, na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustalam, co następuje:
 
1. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu przyjmuje imię patrona — Generała Tadeusza Kościuszki.
 
DECYZJA Nr 263/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia odznaki absolwenta i oznaki rozpoznawczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 
1. Wprowadza się odznakę absolwenta, zwaną dalej „odznaką”, i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
 
DECYZJA Nr 133/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 
1. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej (1917-1939).
 
 Oznaka rozpoznawcza noszona na mundurach przez żołnierzy WSOWL
 
STRUKTURA:
 
/Rok 2015/
 
- Rektor-Komendant
  - Kanclerz 
     - Kwestura
     - Wydział Zabezpieczenia
        - Sekcja Infrastruktury
        - Sekcja Planowania
        - Sekcja Zaopatrywania Materiałowego
        - Sekcja Techniczna
     - Kompania Zabezpieczenia i Obsługi
     - Sekcja Służby Zdrowia
     - Sekcja Zamówień Publicznych
  - Prorektor ds. Dydaktyczno-Naukowych
     - Oddział Kształcenia
        - Wydział Planowania Kształcenia
        - Wydział Planowania i Koordynacji Badań Naukowych
        - Sekcja Informatyki
        - Sekcja Wydawnicza
        - Sekcja Rekrutacji
     - Zakład Technologii Kształcenia
     - Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu
     - Studium Języków Obcych
     - Biblioteka
  - Prorektor ds. Studenckich
     - Biuro Karier i Programów Międzynarodowych
     - Biuro Obsługi Studentów
     - Samorząd Studencki
     - Koła Naukowe i Sekcje Zainteresowań
  - Prorektor ds. Wojskowych
     - Wydział Personalny
        - Sekcja Socjalna
     - Wydział Wychowawczy
     - Sekcja Kontaktów Zagranicznych
     - Sekcja Operacyjna
        - 1.Batalion Szkolny
        - 2.Batalion Szkolny
  - Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
     - Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
     - Katedra Nauk Humanistycznych
     - Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa
     - Zakład Socjologii
  - Wydział Zarządzania
     - Katedra Zarządzania
     - Katedra Inżynierii Systemów
     - Zakład Ekonomii
     - Zakład Nauk Podstawowych
  - Instytut Dowodzenia
     - Zakład Działań Połączonych
     - Zakład Rozpoznania i Dowodzenia
     - Zakład Wsparcia Działań
     - Zakład Logistyki
     - Zakład Teorii i Praktyki Strzelań
  - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  - Pełnomocnik ds. Oficerów
  - Oficer Prasowy
  - Sekcja Prawna
  - Sekcja BHP
  - Audytor
  - Archiwum
 
POCZET KOMENDANTÓW:
 
 - gen. bryg. dr Andrzej Muth (6.IX.2002 – 2.IX.2005)  
 - gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz (2.IX.2005 – 15.XII.2010)
 - cz. p.o. płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr (15.XII.2010 - 25.III.2011)
 - płk/gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr (25.III.2011 - 13.XII.2015)
 - cz. p.o. płk dr Piotr Pertek (13.XII.2015 - 25.I.2016)
 - płk dr hab. inż. Dariusz Skorupka (25.I.2016 - obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.