Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego (2001 - 2018)
  
RYS HISTORYCZNY
 
                Batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego sformowano na bazie Komendy Garnizonu Warszawa w skład której wchodziły pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego, nowa jednostka rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2001. Do głównych zadań batalionu należy godne reprezentowanie Wojska Polskiego na uroczystościach państwowych, świętach, żołnierze batalionu uczestniczą również w przedsięwzięciach poza granicami kraju, przykładem takim była niedawna defilada z okazji 65-lecia zakończenia II Wojny Światowej którą zorganizowano w Moskwie 9 maja 2010 roku, żołnierze batalionu reprezentowali naszą armię. W swoim składzie batalion posiada kompanie reprezentacyjne, orkiestrę reprezentacyjną oraz szwadron kawalerii. Żołnierze batalionu pełnią wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W związku ze zwiększoną ilością zadań stojących przez oddziałami reprezentacyjnymi Wojska Polskiego, podjęto decyzję o rozwinięciu batalionu w pułk i z dniem 31 marca 2018 roku działalność zakończył Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego przeformowując się w Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie.
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustalam:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie, zwaną dalej „odznaką”.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 46/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie.
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustalam:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie, zwaną dalej „oznaką”.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 47/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie.
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz.1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustalam:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie, zwaną dalej „oznaką”.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 49 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie.
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej ustalam:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie, zwaną dalej „oznaką”.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 306/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 września 2009 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w dniu 20 lipca.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 2/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia odznaki okolicznościowej Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 ppkt 2 i ppkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę okolicznościową, zwaną dalej „odznaką”, Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;*
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.*
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.*
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
   
Oznaki rozpoznawcze (brepr, krepr, orepr, szwadron kawalerii)
 
DECYZJA Nr 110/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji pododdziałów reprezentacyjnych przez Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
 
1. Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) Gwardii Królewskiej (XVII w.);
2) I Regimentu Gwardii Pieszej Koronnej (1717–1794);
3) Regimentu Gwardii Konnej Koronnej (1717–1794);
4) Pułku Ułanów Królewskich (1764–1795);
5) Gwardii Honorowej Warszawskiej (1806–1807);
6) Pułku Grenadierów Gwardii (1815–1831);
7) Pułku Strzelców Konnych Gwardii (1815–1831);
8) Baterii Pozycyjnej Artylerii Konnej (1815–1831);
9) Oddziału Przybocznego Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza (1920–1922)
i wchodzących w jego skład:
a) Kompanii Przybocznej,
b) Szwadronu Przybocznego;
10) Oddziału Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1922–1926)
i wchodzących w jego skład:
a) Kompanii Przybocznej,
b) Szwadronu Przybocznego;
11) Kompanii Zamkowej (1926-1939);
12) Batalionu Stołecznego (1936-1939);
13) Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego (1947–1948);
14) 14. Batalionu Wartowniczego (1948–1954);
15) Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1954–1969);
16) 1. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1969–2000);
17) Kompanii Wart Honorowych (1969–1981);
18) 2. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1981–2000);
19) 3. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (1991–2000);
20) Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego (1918-2000).
 
STRUKTURA
 
- dowództwo brepr
 - 1 Kompania Reprezentacyjna WP
 - 2 Kompania Reprezentacyjna WP
 - 3 Kompania Reprezentacyjna WP
 - Szwadron Kawalerii WP
 - Orkiestra Reprezentacyjna WP
 - Kompania Zabezpieczenia
 - Pluton Salutowy
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Adam Wronecki (1.I.2001 – 16.V.2002)
- ppłk Roman Januszewski (17.V.2002 – 19.XI.2006)
- ppłk Tomasz Dominikowski (20.XI.2006 – 31.I.2010)
- ppłk Wojciech Erbel (1.II.2010 – 28.I.2014)
- ppłk Leszek Szcześniak (28.I.2014 - 5.XII.2016)
- ppłk Sebastian Cichosz (5.XII.2016 - 31.III.2018)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa ( 1.I.2001 – 31.III.2018)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.