Służba przygotowawcza
 
 
 
            Służba przygotowawcza jest jedną z ochotniczych form służby wojskowej. Służbę tą mogą odbywać ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej (przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej), a także inne osoby (zarówno mężczyźni jak i kobiety) niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Podstawowym zadaniem służby przygotowawczej jest gromadzenie wyszkolonych zasobów osobowych  na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.
 
Warunki które musi spełnić kandydat do służby przygotowawczej:
 
- posiadać obywatelstwo polskie;
- nie karany sądownie;
- ukończone 18 lat;
- posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 
Wykształcenie wymagane jest w zależności od korpusu do którego kandydat aplikuje:
- do korpusu szeregowych – wykształcenie gimnazjalne
- do korpusu podoficerów – wykształcenie średnie (bez matury)
- do korpusu oficerów – wykształcenie wyższe
 
Szkolenia przeprowadzane są:
- do korpusu szeregowych – w ośrodkach szkolenia i jednostkach wojskowych ;
- do korpusu podoficerów – w szkołach podoficerskich ;
- do korpusu oficerów – w wyższych uczelniach wojskowych ;
 
Studenci starający się dostać do służby przygotowawczej w korpusie oficerów muszą być po zaliczeniu 1 roku studiów I stopnia (licencjat/inzynieri) lub studenci jednolitych studiów magisterskich co najmniej drugiego roku.
 
Wymagane dokumenty
 
- wniosek o powołanie ;
- życiorys ;
- odpis skrócony aktu urodzenia ;
- świadectwo ukończenia szkoły ; studenci zaświadczenie ze szkoły wyższej ;
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego ;
- inne dokumenty mające wpływ na powołanie do służby ( certyfikaty, kserokopie prawa jazdy, kursów specjalistycznych )
 
Kandydaci składają dokumenty do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
 
Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
- analizę złożonych dokumentów ;
- rozmowę kwalifikacyjną ;
 
Czas trwania szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej wynosi:
- do 4 miesięcy w korpusie szeregowych ;
- do 5 miesięcy w korpusie podoficerów ;
- do 6 miesięcy w korpusie oficerów ;
 
W czasie odbywania służby przygotowawczej żołnierzom przysługuje uposażenie w wysokości:
- 30% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu szeregowych – obecnie 750 zł
- 40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu podoficerów – obecnie 1000 zł
- 60% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego dla korpusu oficerów – obecnie 1500 zł
 
Żołnierzom służby przygotowawczej przysługują szczególne uprawnienia:
- w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany ;
- na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia ;
- okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy ;
- rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy ;
- w czasie pełnienia służby przygotowawczej przysługuje opieka zdrowotna ;
 
W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi przysługuje:
- urlop jednorazowy, w wymiarze 5 dni kalendarzowych, po odbyciu co najmniej 2 miesięcy tej służby, z tym że w przypadku służby pełnionej w kilku okresach urlopu wypoczynkowego udziela się wyłącznie w pierwszym okresie służby ;
- urlop okolicznościowy, w wymiarze 2-5 dni, udzielany żołnierzowi na jego udokumentowany wniosek, w przypadku zgonu, pogrzebu lub ciężkiej choroby członka rodziny, ślubu, urodzenia dziecka, potrzeby odwiedzenia rodziny.

 

Please publish modules in offcanvas position.