12.Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    W roku 1995 powstała 12 Brygada Zmechanizowana na fali przemian strukturalnych w wojskach lądowych, które zakładały zmianę struktur dywizji z pułkowej na brygadową, wobec tego stacjonujący w Szczecinie 5 Pułk Zmechanizowany został rozformowany, a na jego bazie sformowano nową jednostkę 12 Brygadę Zmechanizowaną, dokumentem który rozpoczął proces formowania brygady było zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 086/Org. z 19 grudnia 1994. 12.BZ jest jedną z czołowych jednostek wojsk lądowych, potwierdzeniem tego faktu jest to że z żołnierzy tej jednostki w 2003 roku sformowano I zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Iraku. Warto wspomnieć że 12.BZ wystawiła również główną część składu VI zmiany PKW Irak oraz ostatniej X zmiany PKW Irak. Rok 2008 postawił przed żołnierzami nowe wyzwanie jakim była misja w Afganistanie, brygada wystawiła III i IV zmianę PKW Afganistan. Obecnie brygada jest jedną z najlepiej wyszkolonych jednostek wojsk lądowych. Pododdziały brygady dyslokowane są w Szczecinie oraz Stargardzie Szczecińskim.
 
W roku 2006 na wyposażenie brygady zaczęły powoli wchodził Kołowe Transportery Opancerzone (KTO) Rosomak, które mają docelowo wyprzeć obecnie jeszcze znajdującą się sporą ilość Bojowych Wozów Piechoty BWP-1. Niestety w roku 2007 część z Rosomaków musiała zostać przekazana na pilne potrzeby kontyngentu w Afganistanie. Obecnie brygada otrzymuje kolejne Rosomaki z zakładów w Siemianowicach Śląskich.
W roku 2011 doszło do zmiany w logistycznych pododdziałach brygady, rozformowano dotychczas samodzielnie kompanie: remontową i zaopatrzenia i na ich bazie sformowano batalion logistyczny.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 51/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie.
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy jednostek piechoty oznaczonych cyfrą "5" oraz żołnierzy pułków wchodzących w skład 12 Dywizji Piechoty II Rzeczypospolitej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 20 kwietnia 1996 r.
 
p o l e c a m:
 
1) 12 Brygadzie Zmechanizowanej przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
a) Regimentu Artylerii Konnej 1673-1775
b) Regimentu Fizylierów 1775-1786
c) 5 Regimentu Fizylierów 1775-1786
d) 5 Batalionu Piechoty Legionów gen. J. H. Dąbrowskiego 1797-1803
e) 5 Pułku Piechoty 1806-1814
f) 5 Pułku Piechoty Liniowej 1815-1831
g) 5 Pułku Piechoty 1 Brygady Legionów J.Piłsudskiego 1914-1917
h) 5 Pułku Piechoty Legionów 1918-1939
i) 5 Pułku Piechoty 1943-1962
j) 5 Pułku Zmechanizowanego 1962-1995
k) 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych 1918-1939
l) 52 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych 1918-1939
ł) 54 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych 1918-1939
m) 12 Kresowego Pułku Artylerii Lekkiej (dla Dywizjonu Artylerii Mieszanej) 1919-1939
 
2) 12 Brygadzie Zmechanizowanej przyjąć imię gen. broni Józefa Hallera.
3) Doroczne Święto obchodzić w dniu 15 maja.
 
DECYZJA Nr 349/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz nazwy wyróżniającej przez pododdziały 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), po rozformowaniu 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego — w celu zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy polskich formacji kawalerii, ustala się, co następuje:
 
1. 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera, oprócz dotychczas dziedziczonych i kultywowanych tradycji 12 Dywizji Piechoty oraz pułków piechoty oznaczonych cyfrą „5”, przyjmuje i z honorem kultywuje tradycje:
 
1) VI Brygady Jazdy (1920-1924);
2) 6 Samodzielnej Brygady Kawalerii (1924-1937);
3) Podolskiej Brygady Kawalerii (1937-1939);
4) 9 Pułku Piechoty (1943-1947);
5) 9 Pułku Zmechanizowanego (1956-1995);
6) 6 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Konstantego Plisowskiego (1996-2006).
 
2. 2 batalion piechoty zmotoryzowanej 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera przejmuje:
 
1) dziedzictwo tradycji, barwy i symbolikę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich;
2) nazwę wyróżniającą „14 batalion Ułanów Jazłowieckich”.
 
Oznakę rozpoznawczą 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej zatwierdzono decyzją nr 635/MON z 31 grudnia 2007 roku.
 
DECYZJA Nr 42/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, żołnierzy 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera.
 
OZNAKI ROZPOZNAWCZE AKTUALNIE UŻYWANE W 12.BZ
 
  
Oznaka rozpoznawcza 12.BZ ogólno brygadowa wz. 2014 (wyjściowa i polowa)
 
proporczyk na beret 12.BZ wz. 2014
 
Oznaki rozpoznawcze 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich (2 bpzmot)(wersja polowa i wyjściowa)
 
    
Oznaki rozpoznawcze pododdziałów brygady (od lewej: dywizjon artylerii samobieżnej, dywizjon przeciwlotniczy, bateria przeciwpancerna)
 
      
Oznaki rozpoznawcze pododdziałów brygady (od lewej: kompania rozpoznawcza, kompania remontowa, kompania saperów, Grupa Zabezpieczenia Medycznego)
 
DECYZJA Nr 104/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. bryg. Józefa Hallera
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 26 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. bryg Józefa Hallera, zwany dalej „proporcem”.
§ 2. Zatwierdza się wzór proporca, określony w załączniku.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
12. SZCZECIŃSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRYG. JÓZEFA HALLERA
 
 
Żołnierze podczas zimowych zajęć poligonowych (zdjęcie pochodzi z www.12bz.mil.pl)
 
Żołnierze podczas zimowych zajęć poligonowych (zdjęcie pochodzi z www.12bz.mil.pl)
 
OZNAKI ROZPOZNAWCZE UŻYWANE W PRZESZŁOŚCI LUB W PODODDZIAŁACH JUŻ NIEISTNIEJĄCYCH
 
   
Oznaki rozpoznawcze ogólno brygadowe noszone około roku 2000 (wersja polowa i wyjściowa) oraz oznaka rozpoznawcza używana do roku 2014
 
        
Oznaki rozpoznawcze rozformowanych pododdziałów (od lewej: 2 batalion zmechanizowany, batalion czołgów, dywizjon artylerii przeciwpancernej (wersja polowa i wyjściowa), kompania medyczna)
 
 
Stare wersje oznak rozpoznawczych kompanii saperów
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 12.BZ
  - batalion dowodzenia
  - 1.batalion piechoty zmotoryzowanej
  - 14.batalion Ułanów Jazłowieckich ( 2.bpzmot ) – Stargard Szczeciński
  - 3.batalion piechoty zmotoryzowanej
  - batalion logistyczny
  - dywizjon artylerii samobieżnej – Choszczno
  - dywizjon przeciwlotniczy – Stargard Szczeciński
  - bateria przeciwpancerna – Stargard Szczeciński
  - kompania rozpoznawcza
  - 2.Stargardzki batalion saperów – Stargard Szczeciński
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Grzegorz Duda (1995 – 1999)
 - gen. dyw. Andrzej Malinowski (1999 – 2002)
 - gen. bryg. Marek Ojrzanowski (2002 – 2005)
 - gen. bryg. Piotr Pcionek (2005 – 2007)
 - gen. bryg. Tomasz Bąk (2007 – 2008)
 - gen. bryg. Janusz Adamczak (2008 – 5.I.2010)
 - gen. bryg. Andrzej Tuz (5.I.2010 – 13.IX.2012)  wyznaczony na dowódcę XII zmiany PKW Afganistan
 - cz. p.o. płk Daniel Butryn (13.IX.2012 - VII.2013)
 - gen. bryg. Andrzej Tuz (VII.2013 - 31.XII.2013)
 - gen. bryg. Dariusz Górniak (1.I.2014 - 10.I.2017)
 - gen. bryg. Piotr Trytek (10.I.2017 - 1.II.2019)
 - gen. bryg. Sławomir Dudczak (1.II.2019 - 29.IX.2020)
 - cz. p.o. płk Roman Brudło (29.IX.2020 - 29.III.2021)
 - gen. bryg. Roman Łytkowski (29.III.2021 - 12.IX.2023)
 - płk Dariusz Czekaj (12.IX.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Bolesława Krzywoustego (1995 – obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.