1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Brygada rozpoczęła działalność 1 lipca 2004, w pierwszym okresie istnienia przystąpiono do formowania jej pododdziałów rozmieszczonych w kilku garnizonach w północno-środkowej Polsce. Podstawą do formowania brygady były następujące dokumenty:
- Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr PF-57/Org./P1 z dnia 22 października 2003 r.
- Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF-376/Org./P1 z dnia 7 listopada 2003 r.
- Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-222 z dnia 11 grudnia 2003 r.
- Rozkaz Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego Nr PF-4 z dnia 7 stycznia 2004 r.
 
Dokumenty te określały w jaki sposób ma zostać sformowana brygada, oraz terminy formowania, włączania w skład brygady poszczególnych pododdziałów. Brygada jako całość miała zostać sformowana w terminie do 30 czerwca 2004 roku, proces formowania brygady rozpoczęto już od stycznia 2004 roku.
 
Skład brygady po sformowaniu w 2004 roku wyglądał następująco:
 
- Dowództwo 1.BLog - Bydgoszcz
  - Narodowy Element Wsparcia - Bydgoszcz
  - 1.Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia - Bydgoszcz
  - 1.Batalion Logistyczny - Bydgoszcz
  - 2.Batalion Logistyczny - Bydgoszcz
  - 3.Batalion Logistyczny - Mosty (sformowany na bazie 75.bzaop MPS oraz 86.bzaop)
  - 1.Batalion Składowania - Olsztyn (sformowany na bazie 82.bzaop, 122.bzaop oraz 9.krd)
  - 52.Batalion Remontowy - Czarne (jednostka włączona w skład brygady)
  - 112.Batalion Remontowy - Giżycko (jednostka włączona w skład brygady)
  - 11.Batalion Ewakuacji Sprzętu - Czarne (sformowany na bazie 95.ktsc)
  - 8.Kompania Rurociągów Dalekosiężnych - Puszcza Mariańska
 
W póżniejszych latach 8.krd przekazano do składu 10. BLog z Opola.
 
Brygada podlegała pod Dowódcę POW i wykonywała zadania logistyczne na obszarze POW do połowy 2011 roku, następnie przekazano ją w skład IWspSZ gdzie wykonuje zadania logistyczne dla jednostek leżących na terenie zlikwidowanego POW. Zadaniami brygady jest również obsługa logistyczna Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. Brygada zajmuje się głównie wsparciem logistycznym jednostek wojskowych, utrzymywaniem sił i środków, które mogą brać udział w likwidacji klęsk żywiołowych i katastrof. Żołnierze brygady cały czas aktywnie uczestniczą w misjach poza granicami kraju, brygada również utrzymuje w gotowości żołnierzy w ramach Sił Odpowiedzi NATO (NRF – NATO Response Forces). Dowództwo brygady od początku istnienia znajduje się w garnizonie Bydgoszcz wraz z częścią pododdziałów, pozostałe pododdziały rozlokowane są w kilku mniejszych miastach.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie nadania imienia patrona i nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy

Na podstawie pkt 2, 3, 4 i 5 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON, poz. 1) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303), mając na uwadze zachowanie w pamięci zasług Króla Kazimierza Wielkiego dla Bydgoszczy oraz upamiętnienie daty wręczenia sztandaru 1 Brygadzie Logistycznej, jak również podkreślenie więzi łączących żołnierzy 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy z Ziemią Pomorską, ustalam, co następuje:

1. 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy przyjmuje:
1) nazwę wyróżniającą — „Pomorska”;
2) imię patrona — Króla Kazimierza Wielkiego.
2. 1 Brygada Logistyczna w Bydgoszczy obchodzi doroczne Święto w dniu 30 czerwca.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.
 
DECYZJA Nr 139/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur 1. BLog
 
DECYZJA Nr 281/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na bert żołnierzy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1 . Wprowadza się proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej.
§ 2 . Zatwierdza się wzór proporczyka, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
1. POMORSKIEJ BRYGADY LOGISTYCZNEJ
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i Sztab 1.BLog,
   - Narodowy Element Wsparcia (NEW),
   - 1.Batalion Dowodzenia i Zabezpieczenia,
   - 1.Batalion Logistyczny,
   - 2.Batalion Logistyczny,
   - 3.Batalion Logistyczny – Mosty,
   - 1.Batalion Składowania – Olsztyn,
   - 11.Batalion Ewakuacji Sprzętu – Czarne,
   - 52.Batalion Remontowy – Czarne,
   - 112.Batalion Remontowy – Giżycko.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. Fryderyk Czekaj (1.I.2004 - V.2005)
 - płk dr Mieczysław Pawlisiak (V.2005 - 31.VII.2008)
 - gen. bryg. Dariusz Łukowski (1.VIII.2008 – 12.X.2009)
 - cz. p.o. płk Eugeniusz Orzechowski (12.X.2009 – ?)
 - gen. bryg. Dariusz Łukowski (? - 15.XII.2011)
 - płk Dariusz Pluta (15.XII.2011 - 26.III.2015)
 - płk Dariusz Żuchowski (26.III.2015 - 22.XI.2016)
 - cz. p.o. płk Artur Wiatrzyk (22.XI.2016 - 14.IV.2017)
 - płk Mariusz Skulimowski (14.IV.2017 - 26.III.2021)
 - cz. p.o. płk Radosław Dłutkowski (26.III.2021 - 5.I.2022)
 - płk Witold Bartoszek (5.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (1.I.2004 - 31.VIII.2011)
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IX.2011 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.