3.Rejon Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych - JW 4658 (2007 - 2017)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Jednostkę rozpoczęto formować w połowie roku 2007 podstawą do formowania jednostki była Decyzja MON nr PF-10/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 5 lutego 2007, następnie dowódca Sił Powietrznych wydał Rozkaz nr Z-73 z 5 kwietnia 2007 i w końcu Rozkaz nr Z-10 z 18 kwietnia 2007 o formowaniu 3 RWT SP wydał komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP, bazą do jej sformowania był 3 Węzeł Łączności z Wrocławia oraz Węzeł Łączności 8 Bazy Lotniczej w Krakowie-Balicach. Jednostka oficjalnie rozpoczęła funkcjonowanie 19 czerwca 2007. Od początku istnienia jednostka podlega Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SP. Do zadań jednostki należy zabezpieczanie działania systemów teleinformatycznych dla potrzeb dowodzenia, alarmowania i ostrzegania jednostek wojskowych Sił Powietrznych stacjonujących w południowo-wschodnim rejonie kraju (rejon odpowiedzialności 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania). Jednostka specjalizuje się także w zabezpieczaniu kryptograficznym jednostek Sił Powietrznych w rejonie odpowiedzialności. Jednostka mieści się w kompleksie wojskowym Kraków-Balice. Od 1 stycznia 2010 do struktury 3.RWT włączony zostaje Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego z Dęblina, który został sformowany na bazie Regionalnego Węzła Łączności Sił Powietrznych, również od 1 stycznia 2010 do struktur jednostki wszedł Węzeł Teleinformatyczny Radom, który poprzednio podporządkowany był pod RWŁ SP Dęblin. W drugiej połowie roku 2012 rozformowano Węzeł Teleinformatyczny Bytom. Z końcem roku 2012 3.RWT SP zostało zgodnie z Decyzją MON Nr PF-35/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 30.04.2012 r. przeformowane na nowy etat. Na podstawie Decyzji MON Nr Nr 1/Org./ISI z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz Nr 2/Org./ISI z dnia 27 września 2017 roku 3.RWT SP został z dniem 31 grudnia 2017 roku rozformowany.  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 99/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 3. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego
 
1.Wprowadza się oznakę rozpoznawczą
 
 
oznaka rozpoznawcza 3.RWT SP (wersje wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 124/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 3. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 3. Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
3. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH    /w y c i ą g/
 
2. Odznaka wykonana jest na bazie krzyża maltańskiego, którego ramiona wypełnione są czarno-chabrową emalią ze złocistą obwódką. W centrum znaku umieszczona jest srebrzysta tarcza, wzorowana na tarczy herbowej Krakowa – nawiązująca do miejsca stacjonowania 3. RWT SP. W środkowej jej części znajduje się złocista cyfra „3” zwieńczona koroną, oznaczająca numer jednostki i nawiązująca do monogramu króla Kazimierza Wielkiego, umieszczonego na XIV-wiecznych drzwiach Królewskiej Katedry na Wawelu. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone są dwie skrzyżowane błyskawice. Na ramionach krzyża (lewym, górnym i prawym) znajdują są litery „RWT” – skrót nazwy jednostki wojskowej, a na dolnym ramieniu litery „SP” – symbolizujące przynależność do Sił Powietrznych. Barwy i symbole odzwierciedlają charakter zadań i specyfikę służby oraz nawiązują do miejsca stacjonowania.
 
Wzór starego loga jednostki
 
STRUKTURA
 
- Komenda 3.RWT SP – Kraków
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Sekcja Planowania Logistycznego i Transportu
  - Sekcja Personalna
  - Sekcja Operacyjno Szkoleniowa
  - Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi
     - Grupa Zabezpieczenia Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia
     - Grupa Monitorowania i Nadzoru
     - Grupa Zarządzania Transmisją Danych
     - Sekcja Informatyki
     - Sekcja Bezpieczeństwa Sieci i Usług Teleinformatycznych
       - Kancelaria Kryptograficzna
       - Stacja Ochrony Kryptograficznej
  - Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego – Kraków
     - Sekcja Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi
     - Centrum Radiowe
     - Stacja Obsługi Teleinformatycznej – Bytom
     - Grupa Zabezpieczenia
     - Węzeł Teleinformatyczny – Łask
  - Samodzielny Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego – Dęblin
     - Sekcja Zarządzania Usługami Teleinformatycznymi
     - Stacja Obsługi Teleinformatycznej - Sandomierz
     - Stacja Ochrony Kryptograficznej
     - Węzeł Teleinformatyczny – Radom
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk mgr inż. Marek Przewłoka (2007 – 11.I.2010)
 - cz. p.o. mjr mgr inż. Robert Świerczyński (11.I.2010 – 15.III.2010)
 - ppłk mgr inż. Jarosław Nowak (15.III.2010 – IX.2011)
 - ppłk dr. inż. Marcin Marek (IX.2011 - X.2014)
 - cz. p.o. mjr mgr inż. Krzysztof Dudek (X.2014 - XII.2014)
 - ppłk mgr inż. Krzysztof Dudek (XII.2014 - XII.2017)
 - cz. p.o. mjr Marcin Kutkiewicz (XII.2017 - 31.XII.2017)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (2007 - 31.XII.2017)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.