16. Batalion Radiopelengacyjny (1951 - 1957)
16. Batalion Rozpoznania Radiowego (1957 - 1960)
2. Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego (1960 - 1973)
2. Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego (1974 - 1996)
2. Pułk Radioelektroniczny (1996 - 2003)
2. Ośrodek Radioelektroniczny (2003)
2. Przasnyski Ośrodek Radioelektroniczny im. płk. dypl. Adama Ignacego Koca (2003 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostka historycznie została sformowana na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0043/Org. z dnia 17 maja 1951 r. w m. Beniaminów jako 16. Batalion Radiopelengacyjny według etatu nr 14/59 o stanie etatowym 179 wojskowych i 9 kontraktowych, jednostkę miano sformować do 1 grudnia 1952 roku. Jeszcze przed terminem końcowym sformowania jednostki, na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0070/Oper. z dnia 24 maja 1952 r. batalion nakazano przemieścić do m. Legionowo w terminie do 15 czerwca 1952 roku. Następnie zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0229/Org. z dnia 14 lipca 1952 r. batalion podporządkowano pod Zarząd II Sztabu Generalnego. Pod koniec 1952 roku na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0334/Org. z dnia 3 października 1952 r. w terminie do dnia 1 grudnia 1952 r. jednostkę przeformowano na nowy etat nr 14/72 o stanie osobowym 342 wojskowych i 10 kontraktowych, znacząco powiększając stan osobowy jednostki. Jednak etat ten okazał się zbyt rozbudowany i utrzymał się bardzo krótko, gdyż już zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0044/Org. z dnia 22 stycznia 1953 r. w terminie do dnia 1 marca 1953 roku batalion przeformowano na etat nr 14/78 o stanie osobowym 287 wojskowych i 9 kontraktowych. W marcu 1953 roku wpisano jednostkę do planu mobilizacyjnego „PM-53” wskazując by jednostka na czas wojenny przeformowała się na etat wojenny nr 014/18, etat ten niedługo potem zmieniono na nr 014/39. Kolejnym ważnym momentem jest wydanie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 090/Oper. z dnia 5 października 1955 r. nakazujący przenieść batalion do m. Beniaminów w terminie do dnia 25 października 1955 roku.
Batalion długo nie pozostał w Beniaminowie, gdyż zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0056/Oper. z dnia 24 października 1956 r. nakazano przenieść jednostkę do m. Wałcz w terminie do dnia 30 kwietnia 1957 roku. Po przeniesieniu jednostki postanowiono rozbudować jej potencjał i zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 097/Org. z dnia 1 czerwca 1957 r. jednostkę w terminie do dnia 1 sierpnia 1957 r. przeformowano na etat nr 14/134 o stanie osobowym 379 wojskowych i 125 kontraktowych, jednocześnie jednostkę przemianowano na 16. Batalion Rozpoznania Radiowego.
Stan ten utrzymywał się przez kolejne ponad 3 lata, kolejne zmiany do zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 085/Org. z dnia 7 października 1960 r., które nakazywało w terminie do dnia 1 grudnia 1960 roku przeformować batalion w 2. Ośrodek Rozpoznania Radioelektronicznego według etatu nr 14/145 o stanie osobowym 567 wojskowych i 130 kontraktowych. Jednostka w nowym ustawieniu funkcjonowała przez rok, i zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 076/Org. z dnia 28 sierpnia 1961 r. przeformowano ją na etat nr 14/148 o stanie osobowym 769 wojskowych i 2 kontraktowych w terminie do dnia 15 października 1961 roku. Jednocześnie zaktualizowano wojenne plany dla jednostki, i w październiku 1961 roku, wpisano ośrodek do planu mobilizacyjnego „PM-58” wskazując że jednostka na czas wojenny ma pozostawać na swoim etacie pokojowym. Rok później ukazało się zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 0131/Org. z dnia 30 października 1962 r. w którym kolejny raz przeformowano ośrodek, w terminie do dnia 15 grudnia 1962 roku miano przeformować ośrodek na etat nr 14/156 o stanie osobowym 962 wojskowych i 126 kontraktowych. W marcu 1963 roku pojawił się nowy plan mobilizacyjny „PM-63”, w którym jednostkę przewidziano dla wojsk frontu, i miała ona pozostać według etatu czasu pokojowego. W 1963 roku dokonano również przeformowania na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0139/Org. z dnia 19 września 1963 r. w terminie do dnia 31 października 1963 roku przeformowano na etat nr 14/167 o stanie osobowym 962 wojskowych i 128 kontraktowych.
Ważnym momentem w historii jednostki jest końcówka 1963 roku, wtedy to zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 00103/Oper. z dnia 30 listopada 1963 r. zdecydowano by w terminie do dnia 1 lipca 1964 roku przenieść ośrodek do m. Przasnysz gdzie jednostka stacjonuje do dnia dzisiejszego.
Kolejne przeformowanie nastąpiło na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0129/Org. z dnia 21 października 1966 r., w terminie do dnia 15 kwietnia 1967 roku jednostka przeszła na etat nr 14/193 o stanie osobowym 839 wojskowych i 38 kontraktowych. Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat ośrodka nr 14/193 został przenumerowany na nr 35/010.
Kolejny kluczowy moment w historii jednostki to zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 041/Org. z dnia 9 czerwca 1973 r., w którym nakazano jednostkę w terminie do dnia 31 grudnia 1973 r. przeformować na etat nr 35/026 o stanie osobowym 715 wojskowych i 29 pracowników cywilnych, oraz ośrodek przemianowano na 2. Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego. Stan ten utrzymał się do roku 1996 kiedy to jednostkę przeformowano i przemianowano na 2. Pułk Radioelektroniczny.
Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Pf-93/Org./P5 z dnia 4 października 2001 roku oraz wykonawczym rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0418/Org/P-5 z dnia 30 października 2002 zarządzono sformować w dniu 1 stycznia 2003 roku 2. Ośrodek Radioelektroniczny. Bazą dla jednostki miały być 2. Pułk Radioelektroniczny oraz 20. Ośrodek Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki, na bazie ośrodka szkolenia powstał batalion szkolny. Już niecałe pięć miesięcy po sformowaniu ośrodek otrzymał swój sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Przasnyskiej, dzień 25 kwietnia w którym otrzymano sztandar ustalono świętem jednostki. W podporządkowaniu Dowódcy Wojsk Lądowych 2. ORel znajduje się od 1 czerwca 2005 – stało się to na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Pf-18/Org./P1 z 4 kwietnia 2005. W roku 2011 a dokładnie w grudniu 2011 roku w podporządkowanie Dowódcy 2. ORel włączono 8. Batalion Walki Radioelektronicznej z Grudziądza.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia nazwy wyróżniającej i ustanowienia dorocznego Święta 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu.
 
W celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oddziałów radioelektronicznych Wojska Polskiego i dla podkreślenia więzi żołnierzy 2 Ośrodka Radioelektronicznego z Ziemią Przasnyską, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:
 
1. 2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu:
1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje:
a) 2 Pułku Radioelektronicznego (1951-2002),
b) 20 Przasnyskiego Ośrodka Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki (1967-2002);
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Przasnyski”;
3) obchodzi doroczne Święto w dniu 25 kwietnia.
2. Tracą moc:
1) decyzja Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 20 Ośrodka Szkolenia Specjalistów Radioelektroniki w Przasnyszu (Dz. Rozk. MON poz. 166);
2) decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 2 Pułku Radioelektronicznego w Przasnyszu (Dz. Rozk. MON poz. 171).
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 184/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustalam, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 2 Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu, zwaną dalej „odznaką”.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2 Ośrodka Radioelektronicznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej oznaką, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 2 Ośrodka Radioelektronicznego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza 2.ORel (wprowadzona decyzją nr 414/MON z 1.IX.2008)
 
DECYZJA Nr 24/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 2. Ośrodka Radioelektronicznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 22, 28, 30 i 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 2. Ośrodka Radioelektronicznego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór graficzny proporca Dowódcy 2 Ośrodka Radioelektronicznego, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór graficzny proporca dowódcy batalionu walki elektronicznej, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór graficzny proporca dowódcy kompanii namierzania radiowego, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór graficzny gwoździ pamiątkowych, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) wzór graficzny drzewca, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) wzór graficzny sposobu mocowania proporca i gwoździ pamiątkowych na drzewcu, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 2.ORel
 
 
proporce rozpoznawcze Dowódców Batalionu Walki Radioelektronicznej oraz kompanii namierzania radiowego
 
DECYZJA Nr 142/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona 2. Ośrodkowi Radioelektronicznemu
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 2. Ośrodek Radioelektroniczny otrzymuje imię płk. dypl. Adama Ignacego Koca.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Waldemar Trochimiuk (1.I.2003 – 23.I.2006)
 - cz. p.o. ppłk Stanisława Zasada (23.I.2006 – 31.VII.2006)
 - płk Ryszard Wróbel (31.VII.2006 – 16.VII.2012)
 - płk Witold Łukaszewski (16.VII.2012 - 21.VIII.2015)
 - cz. p.o. ppłk Stanisław Zasada (21.VIII.2015 - 7.XII.2015)
 - płk dr Mariusz Gułaj (7.XII.2015 - 26.IV.2019)
 - cz. p.o. ppłk Sławomir Durski (26.IV.2019 - 1.VII.2019)
 - płk dypl. Bogusław Postek (1.VII.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Sztab Generalny Wojska Polskiego ( - 1.VI.2005)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VI.2005 - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.