Nabór 2009

DECYZJA Nr 514/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

 

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r.w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2009 r., ustala się, co następuje:

 

1. W 2009 r. przeprowadzi się nabór do następujących uczelni wojskowych, zwanych dalej szkołami.:

1) Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

2) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

3) Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

4) Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

 

2. Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do szkół będzie przeprowadzony:

1) na studia stacjonarne:

a) dla absolwentów szkół ponad gimnazjalnych posiadających świadectwo dojrzałości na pierwszy rok studiów;

b) dla studentów cywilnych uczelni medycznych po odbytym przeszkoleniu wojskowym po trzecim roku studiów na kolejne lata studiów;

2) do studium oficerskiego:

a) dla absolwentów uczelni wyższych posiadających tytuł zawodowy magistra (równorzędny);

b) dla podoficerów zawodowych służby stałej posiadających tytuł zawodowy magistra (równorzędny) :

·          w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym, albo

·          posiadającej kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.

 

3. Limity przyjęć do szkół na studia wymienione w pkt 2 ppkt 1 lit. a, określa załącznik Nr 1, na studia wymienione w pkt 2 ppkt 1 lit. b, określa załącznik Nr 2, do studium oficerskiego wymienionego w pkt 2 ppkt 2, określa załącznik Nr 3 do niniejszej decyzji.

 

4. Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkół składają wnioski do komendantów szkół w terminie:

 

1)     do dnia 30 listopada 2008 r. – do 8,5 miesięcznego studium oficerskiego dla absolwentów uczelni cywilnych posiadających tytuł zawodowy magistra przewidywanych na stanowiskach w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych, farmaceutów, wywiadu wojskowego, kontrwywiadu wojskowego i teologicznej;

 

2)     do dnia 15 marca 2009 r. do 3 miesięcznego studium oficerskiego dla podoficerów zawodowych służby stałej oraz lekarzy, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii;

 

 

3)     do dnia 31 marca 2009 r. na studia stacjonarne i 12-miesięcznego studium oficerskiego;

 

4)     do dnia 30 września 2009 r. do 20-miesięcznego studium oficerskiego;

 

5)     do dnia 1 października 2009 r. na studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych.

 

5. Przedsięwzięcia mające na celu popularyzację szkolnictwa wojskowego wśród młodzieży oraz kampanię promocyjno-informacyjną o naborze do szkół w roku akademickim 2009/2010 przeprowadzą:

1) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności oraz Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego w zakresie swoich kompetencji;

2) komendanci szkół;

3) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci uzupełnień;

4) dowódcy jednostek wojskowych  wśród żołnierzy odbywających zasadniczą i nadterminową zasadniczą służbę wojskową w tych jednostkach.

 

6. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby wskazane w pkt. 4, które nie załączyły świadectwa dojrzałości lub dyplomu magistra. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu magistra (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie magisterskim), najpóźniej w dniu stawiennictwa.

 

7. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego monitoruje przygotowanie szkół do przeprowadzenia naboru na studia stacjonarne oraz postępowania kwalifikacyjne do studium oficerskiego i realizację procesu kształcenia (szkolenia).

 

8. Podstawę przyjęcia kandydatów do szkół stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z określonymi w załącznikach limitami dla poszczególnych szkół i kierunków studiów.

 

9. Za przeprowadzenie naboru kandydatów do szkół w 2009 r. odpowiadają:

1) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji, prowadzenia naboru oraz w odniesieniu do terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej;

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego . w zakresie opracowania i przestrzegania terminarza egzaminacyjnego oraz realizacji limitów przyjęć określonych w załącznikach do decyzji;

3) komendanci szkół za prawidłowy przebieg postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego w porozumieniu i z udziałem gestorów korpusów osobowych (grup osobowych) oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.

 

10. Gestorzy korpusów i grup osobowych lub ich przedstawiciele zobowiązani są do uczestnictwa w procesie postępowania kwalifikacyjnego osób ubiegających się o przyjęcie do studium oficerskiego.

 

11. W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach egzaminów wstępnych, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego do szkół.

 

12. Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 11, ustala komendant szkoły, o czym informuje Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektora Departamentu Kadr oraz właściwego gestora korpusu osobowego (grupy osobowej).

 

13. Komendanci szkół prześlą do Departamentu Kadr oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) sprawozdanie z wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie czternastu dni po dniu zakończenia tego postępowania;

2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej według kierunków w terminie siedmiu dni po dniu zakończenia tego powołania.

 

14. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010

OPIS PREZENTACJI POSZCZEGÓLNYCH GRUP !!

KORPUS

       KIERUNEK

             GRUPA               ILOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WOJSK

 

SKRÓTY ! -> WL – Wojska lądowe, SP – Siły Powietrzne, MW – Marynarka Wojenna

           DGW – Dowództwo Garnizonu Warszawa, IWSZ – Inspektorat Wsparcia SZ

 

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w Warszawie

 

SIŁ POWIETRZNYCH

elektronika i telekomunikacja

radiotechniczna         

 

 

WL- 5,SP-20                      

 

 

RAZEM-25

ubezpieczania lotów            

SP-10

RAZEM-10

inżynieryjno-lotnicza

SP- 5

RAZEM- 5

lotnictwo i kosmonautyka

inżynieryjno-lotnicza

 

SP-10,MW- 5

 

RAZEM-15

geodezja i kartografia

meteorologiczna

 

WL- 2,SP-10

 

RAZEM-12

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

elektronika i telekomunikacja

eksploatacji systemów       łączności

 

 

WL–25,SP–12,MW- 5,DGW- 5,IWSZ-10

 

 

RAZEM-57

informatyka

projektowo-programowa informatyki

 

 

SP- 3,MW- 2

 

 

RAZEM- 5

eksploatacji systemów informatycznych

 

WL- 8,SP- 8,DGW- 4

 

RAZEM-20

ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ

elektronika i telekomunikacja

rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

 

 

 

WL- 6,SP- 4

 

 

 

RAZEM-10

geodezja i kartografia

geograficzna

 

P2 SGWP-10

 

RAZEM-10

PRZECIWLOTNICZY

mechatronika

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

 

 

WL-15,SP-15

 

 

 

RAZEM-30

techniczna

WL- 5,SP- 5

RAZEM-10

INŻYNIERII WOJSKOWEJ

mechanika i budowa maszyn

techniczna

 

 

WL-10,SP- 1,MW- 1

 

 

RAZEM-12

OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

chemia

rozpoznania i likwidacji skażeń

 

 

WL- 6,SP- 4,MW- 2

 

 

RAZEM-12

LOGISTYKI

logistyka

ogólno logistyczna

 

 

WL-14,SP- 3,MW- 3,IWSZ- 8

 

 

RAZEM-28

transportu i ruchu wojsk

MW- 1,IWSZ- 8

RAZEM- 9

budownictwo

infrastruktury

 

WL- 7,IWSZ- 3

 

RAZEM-10

mechanika i budowa maszyn

techniczna

 

IWSZ-10

 

RAZEM-10

 

RAZEM W WAT W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

WL-103,SP-110,MW-19,DGW- 9

IWSZ-39, P2 SGWP-10

 

RAZEM-290

 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni

 

MARYNARKI WOJENNEJ

nawigacja

pokładowa

 

 

MW-32

 

 

RAZEM-32

mechanika i budowa maszyn

techniczna

 

MW-13

 

RAZEM-13

 

RAZEM W AMW W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

 

MW-45

 

RAZEM-45

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH we Wrocławiu

 

WOJSK LĄDOWYCH

zarządzanie

pancerno-zmechanizowana

 

 

WL-90,MW- 1,DGW- 6,IWSZ- 6

 

 

RAZEM-103

rakietowa i artylerii

WL-45

RAZEM-45

ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJ

zarządzanie

rozpoznania ogólnego

 

 

WL-27

 

 

RAZEM-27

PRZECIWLOTNICZY

zarządzanie

artylerii przeciwlotniczej

 

 

WL-13,MW- 8

 

 

RAZEM-21

INŻYNIERII WOJSKOWEJ

zarządzanie

saperska

 

 

WL-25,SP- 1,MW- 1,IWSZ- 8

 

 

RAZEM-35

przeprawowa

WL- 3,IWSZ- 4

RAZEM- 7

drogowo-mostowa

WL-10,IWSZ- 4

RAZEM-14

 

RAZEM W WSO WL W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

 

WL-213,SP- 1,MW-10,DGW- 6,IWSZ-22

 

RAZEM-252

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie

 

SIŁ POWIETRZNYCH

lotnictwo i kosmonautyka

pilotów

 

 

WL-17,SP-66,MW-12

 

 

RAZEM-95

nawigatorów

SP-23,MW- 7

RAZEM-30

ruchu lotniczego

SP-10,MW- 3

RAZEM-13

 

RAZEM W WSO SP W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

 

WL-17,SP-99,MW-22

 

RAZEM-138

 

 

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

do studium oficerskiego w 2009 r.

OPIS PREZENTACJI POSZCZEGÓLNYCH GRUP !!

KORPUS

             GRUPA               ILOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WOJSK

 

SKRÓTY ! -> WL – Wojska lądowe, SP – Siły Powietrzne, MW – Marynarka Wojenna

           DGW – Dowództwo Garnizonu Warszawa, IWSZ – Inspektorat Wsparcia SZ

            ŻW – Żandarmeria Wojskowa, DEPPRA – Departament Prawny

           SWW – Służba Wywiadu Wojskowego, SKW – Służba Kontrwywiadu Wojskowego

            OPOL – Ordynariat Polowy

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH we Wrocławiu

 

WOJSK LĄDOWYCH

pancerno-zmechanizowana

 

12 mies.

 

WL-124,DGW- 2,IWSZ- 2

 

RAZEM-128

rakietowa i artylerii

12 mies.

WL-24,MW- 3

RAZEM-27

ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

eksploatacji systemów łączności

 

 

12 mies.

 

 

WL-34,SP-18,DGW- 5

 

 

RAZEM-57

PRZECIWLOTNICZY

artylerii przeciwlotniczej

 

12 mies.

 

WL-15,MW- 6

 

RAZEM-21

INŻYNIERII WOJSKOWEJ

saperska  

 

12 mies.

 

WL-35,SP- 1,MW- 5,IWSZ- 3

 

RAZEM-44

przeprawowa

12 mies.

WL- 5,IWSZ- 5

RAZEM-10

OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

rozpoznania i likwidacji skażeń

 

 

 

12 mies.

 

 

 

WL-12,SP- 1,MW- 1

 

 

 

RAZEM-14

LOGISTYKI

ogólno logistyczna

 

3 mies.

 

WL-17,DGW- 2,IWSZ- 3

 

RAZEM-22

ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

dochodzeniowo-śledcza

 

3 mies.

 

ŻW-10

 

RAZEM-10

prewencji

3 mies.

ŻW- 5

RAZEM- 5

operacyjno-rozpoznawcza

3 mies.

ŻW- 5

RAZEM- 5

SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJ

obsługi prawnej

 

8,5 mies.

 

DEPPRA-14

 

RAZEM-14

FINANSOWY

ekonomiczno-finansowa

 

8,5 mies.

 

WL- 5,SP- 1,MW- 1,IWSZ- 3

 

RAZEM-10

WYCHOWAWCZY

ogólno wychowawcza

 

12 mies.

 

WL-15

 

RAZEM-15

psychologii wychowania

12 mies.

WL- 5

RAZEM- 5

orkiestr i zespołów estradowych

3 mies.

8,5 mies.

 

IWSZ- 1

 

RAZEM- 1

MEDYCZNY

lekarzy

 

3 mies.

 

WL- 7,SP- 3,MW- 2,DGW- 2,IWSZ-6

 

RAZEM-20

lekarzy-dentystów

3 mies.

WL- 1,SP- 1,MW- 1,DGW- 1,IWSZ-1

RAZEM- 5

weterynarii

3 mies.

WL- 1,IWSZ- 2

RAZEM- 3

farmaceutów

8,5 mies.

WL- 1,SP- 1

RAZEM- 2

WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

wywiadu wojskowego

3 mies.

8,5 mies.

 

SWW- 5

 

RAZEM- 5

 

kontrwywiadu wojskowego

3 mies.

8,5 mies.

 

SKW- 4

 

RAZEM- 4

DUSZPASTERSTWA

teologiczna

 

8,5 mies.

 

OPOL- 5

 

RAZEM- 5

RAZEM NA ROK STUDENCKI 2009/10

SO

WL-301,SP-26,MW-19,DGW-12,ŻW-20,IWSZ-26

DEPPRA-14,SWW- 5,SKW- 4,OPOL- 5

 

RAZEM-432

 

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie

SIŁ POWIETRZNYCH

pilotów

 

20 mies.

 

SP-30

 

RAZEM-30

nawigatorów

12 mies.

SP- 5

RAZEM- 5

ruchu lotniczego

20 mies.

SP-10

RAZEM-10

meteorologiczna

12 mies.

SP- 7

RAZEM- 7

radiotechniczna

12 mies.

WL- 5

RAZEM- 5

ubezpieczania lotów

12 mies.

SP-10

RAZEM-10

inżynieryjno-lotnicza

12 mies.

WL-11,SP-20

RAZEM-31

PRZECIWLOTNICZY

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

 

12 mies.

 

 

WL-20,SP-16

 

 

RAZEM-36

techniczna

12 mies.

WL- 5,SP- 4

RAZEM- 9

RAZEM NA ROK STUDENCKI 2009/10 SO

WL-41,SP-102

RAZEM-143

 

Please publish modules in offcanvas position.