2. Brygada Saperów (1944 - 1945)
2. Warszawska Brygada Saperów (1945 - 1946)
2. Warszawski Pułk Saperów (1946 - 1951)
2. Warszawska Ciężka Brygada Saperów (1951 - 1973)
2. Warszawska Brygada Saperów (1973 - 1994)
2. Mazowiecka Brygada Saperów (1994 - 2011)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia 2.BSap zaczyna się w czasie II Wojny Światowej, gdyż brygadę sformowano w roku 1944, w tamtym czasie trzonem brygady były cztery bataliony o numerach 24., 26., 27. i 29., brygada wchodziła w skład 1.Armii Wojska Polskiego. Brygada brała udział w wyzwalaniu Warszawy, po okresie wojny pododdziały brygady prowadziły rozminowywanie centralnych i południowych regionów Polski. Po zakończeniu prac przy rozminowywaniu kraju brygada pomagała w odbudowie kraju, zbudowano wtedy wiele mostów, dróg, obiektów przemysłowych, od roku 1973 żołnierze brygady uczestniczą także w misjach międzynarodowych. Na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 199 z dnia 5 września 1945 roku, brygada otrzymała nazwę wyróżniającą "Warszawska" i od tamtego czasu istniała jako 2.Warszawska Brygada Saperów. Również 5 września 1945 roku Naczelny Dowódca WP wydał Rozkaz nr 00510/Oper. w którym włączył on brygadę od Okręgu Wojskowego Łódź. Po rozformowaniu OW Łódź jednostkę włączono do OW Warszawa. W roku 1946 na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 022/Org. z dnia 22 stycznia 1946 roku brygadę przeformowano w 2.Warszawski Pułk Saperów wg etatu nr 13/14 o stanie osobowym 1000 żołnierzy i 1 pracownik cywilny. Kolejna zmiana etatu nastąpiła w 1947 roku, Rozkazem MON nr 068/Org. z dnia 1 marca 1947 roku wprowadzono etat nr 13/18 o stanie osobowym 775 żołnierzy i 5 pracowników cywilnych. Kolejny etat to etat nr 13/23 o stanie osobowym 872 żołnierzy i 5 pracowników wojska wprowadzony Rozkazem MON nr 0275/Org. z dnia 5 grudnia 1947 roku. Kolejna zmiana organizacyjna została wykonana w roku 1950, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0204/Org. z dnia 22 września 1950 roku wprowadzono etat nr 13/31 o stanie osobowym 995 żołnierzy i 18 pracowników cywilnych.
 
W roku 1951 nastąpiła znacząca zmiana, na wskutek Decyzji MON nr 0043/Org. z dnia 17 maja 1951 roku pułk przeformowano na 2.Ciężką Brygadę Saperów wg etatu nr 13/38 o stanie osobowym 1222 żołnierzy i 35 pracowników cywilnych. Kolejno wprowadzano nowe etaty i tak Rozkazem MON nr 0087/Org. z dnia 12 grudnia 1952 roku był to etat nr 13/44 o stanie osobowym 828 żołnierzy.
 
Na początku listopada 1955 roku wprowadzono zmodyfikowany plan mobilizacyjny „ZPM-53” i zadania mobilizacyjne brygady zostały zaktualizowane do aktualnego stanu jednostek.
 
Tab.1 - Planowany skład wojenny 2. Ciężkiej Brygady Saperów według planu mobilizacyjnego "ZPM-53"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
Dowództwo 2. Warszawskiej Ciężkiej Brygady Saperów 13/44 013/18 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
109. Batalion Saperów - 013/19 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
117. Batalion Saperów - 013/19 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
180. Batalion Saperów - 013/19 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
147. Specjalny Batalion Saperów - 013/20 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
121. Zmotoryzowany Batalion Saperów - 013/21 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
61. Park Przepraw - 013/22 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
197. Kompania Zwiadowcza - 013/24 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
167. Batalion Techniczny - 013/23 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
111. Kompania Minowania Specjalnego - 013/25 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
127. Kompania Mostów Składanych - 013/26 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
186. Kompania Samochodowo-Transportowa - 013/27 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
Pluton Dowodzenia 2 CBSap - 013/28 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
Pluton Ewakuacyjno-Sanitarny 2 CBSap - 013/29 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
320. Wojskowa Agencja Pocztowa - 014/31 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
Wydział Informacji 2 CBSap 32/86 032/48 N-5 Kazuń Wg ustaleń Szefa GZI
Pluton Ochrony Wydziału Informacji 2 CBSap - 032/1 N-5 Kazuń Dowódca 2 CBSap
 
Oprócz rozwinięcia się brygady do stanów wojennych, brygada miała za zadanie zmobilizować jednostki podporządkowania centralnego i armijne, poniżej wymienione są te jednostki.
 
Tab.2 - Jednostki centralnego podporządkowania i armijne mobilizowane przez 2. Ciężką Brygadę Saperów według planu mobilizacyjnego "ZPM-53"
Nazwa jednostki
Etat
czasu "P"
Etat
czasu "W"
Czas mobilizacji Miejsce postoju
Odpowiedzialny za
przeprowadzenie mobilizacji
25. Batalion Maszyn Inżynieryjnych - 013/44 N-9 Kazuń Dowódca 2 CBSap
135. Zapasowy Pułk Saperów - 028/13 N-20 Kazuń Dowódca 2 CBSap
 
Jednocześnie dowódca 2 CBSap miał za zadanie w ramach "ZPM-53" rozformować 22. Kompanię Maszyn Inżynieryjnych, a jej stan etatowy skierować na zawiązki do 25. Batalionu Maszyn Inżynieryjnych.
 
Następnie Rozkazem MON nr 0047/Org. z dnia 30 października 1956 roku był to etat nr 13/65 o stanie osobowym 1048 żołnierzy i 5 pracowników cywilnych. Rok później Rozkazem MON nr 031/Org. z dnia 19 kwietnia 1957 roku wprowadzono etat nr 13/76 o stanie osobowym 911 żołnierzy i 6 pracowników cywilnych. W terminie do końca lutego 1973 roku kolejny raz jednostkę przeformowano, tym razem ze zmianą nazwy, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 069/Org. z dnia 8 listopada 1972 roku przeformowano 2.Ciężką Brygadę Saperów istniejącą według etatu Nr 33/001 na 2.Brygadę Saperów według etatu wojenno-pokojowego Nr 33/032 o etatowym stanie osobowym 1456 żołnierzy i 21 pracowników cywilnych. Zgodnie z planami SG WP postanowiono brygadę przeformować w pułk, w związku z tym 2.BSap została rozformowana w terminie do 31.12.2011 roku, a na jej bazie w tym terminie sformowano 2.Pułk Saperów.
 
W ostatnich latach 2.Brygada Saperów była związkiem taktycznym wojsk inżynieryjnych Dowództwa Wojsk Lądowych, była wyspecjalizowanym oddziałem do realizowana zadań humanitarnych i obronnych. Do głównych bojowych zadań brygady należało:
 
 - rozpoznanie inżynieryjne przeciwnika i terenu
 - budowa zapór inżynieryjnych i wykonywanie niszczeń zapór przeciwnika
 - rozbudowa fortyfikacyjna terenu
 - wykonywanie przejść w zaporach, przez przeszkody naturalne i rejony zniszczeń
 - wykonywanie przedsięwzięć w ramach maskowania wojsk i obiektów
 - rozminowywanie terenu i obiektów
 - udział w likwidacji skutków uderzeń przeciwnika
 
Natomiast zadania humanitarne obejmują akcje przeciwpowodziowe, przeciwlodowe, oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, udział w likwidacji katastrof powietrznych i kolejowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Nazwę wyróżniającą „Mazowiecka” nadano brygadzie decyzją nr 89/MON z 26 sierpnia 1994.
 
Decyzją nr 411/MON z 1 września 2008 zatwierdzono odznakę pamiątkową 2.BSap
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
 
Proporczyki na beret (istnieją 2 wzory)
 
Brygada obchodzi święto w dniu 6 września.
 
Okolicznościowa oznaka rozpoznawcza noszona przez żołnierzy 2.BSap na VI zmianie kontyngentu ISAF
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - 1.batalion inżynieryjny
  - 2.batalion saperów
  - batalion techniczny
  - batalion wsparcia inżynieryjnego
 
Etaty jednostki na przestrzeni lat:
- etat nr 13/14 (pułku saperów) - wprowadzony Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP nr 022/Org. z dnia 22.I.1946 r.
- etat nr 13/18 (pułku saperów) - wprowadzony Rozkazem MON nr 068/Org. z dnia 1.III.1947 r.
- etat nr 13/23 (pułku saperów) - wprowadzony Rozkazem MON nr 0275/Org. z dnia 5.XII.1947 r.
- etat nr 13/31 (pułku saperów) - wprowadzony Zarządzeniem Szefa SG WP nr 0204/Org. z dnia 22.IX.1950 r.
- etat nr 13/38 (ciężkiej brygady saperów) - wprowadzony Rozkazem MON nr 0043/Org. z dnia 17.V.1951 r.
- etat nr 13/44 (ciężkiej brygady saperów) - wprowadzony Rozkazem MON nr 0087/Org. z dnia 12.XII.1952 r.
- etat nr 13/65 (ciężkiej brygady saperów) - wprowadzony Rozkazem MON nr 0047/Org. z dnia 30.X.1956 r.
- etat nr 13/76 (ciężkiej brygady saperów) - wprowadzony Rozkazem MON nr 031/Org. z dnia 19.IV.1957 r.
- etat nr 13/113 (ciężkiej brygady saperów) - wprowadzony Zarządzeniem Szefa SG WP nr 0103/Org. z dnia 29.VIII.1964 r.
- etat nr 33/032 (brygady saperów) - wprowadzony Zarządzeniem Szefa SG WP nr 069/Org. z dnia 08.XI.1972 r.
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. Janusz Lalka (1992 – 1996)
 - płk Andrzej Oleksa (2004 – 9.II.2007)
 - płk mgr inż. Waldemar Zakrzewski (9.II.2007 – 3.IX.2010)
 - cz. p.o. płk Andrzej Dutka (3.IX.2010 - 8.X.2010)
 - płk Jarosław Rusiński (8.X.2010 - 31.XII.2011)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Korpus Zmechanizowany (1.I.2001 - 1.IV.2004)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.IV.2004 - 31.XII.2011)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.