4.Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1944 - 1945)
88.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1945 - 1957)
12.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1957)
88.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1957 - 1967)
83.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (1967)
83.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967 - 1994)
8.Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia pułku sięga bezpośrednio do II Wojny Światowej, gdyż jednostka istnieje bez przerw od 1944 roku, kiedy to została sformowana jako 4.Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej. Po zakończeniu działań wojennych na mocy Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0236/Org z dnia 8 września 1945 roku dywizję przeformowano w 88.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej według etatu nr 4/14 o stanie osobowym 732 żołnierzy i 10 kontraktowych, z terminem zakończenia przeformowania do 1 października 1945 roku. Jednostka miała numer poczty polowej 15991. 
Na początku 1946 roku na podstawie Rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 016/Org z dnia 18 stycznia 1946 roku 88.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej przeformowano na nowy etat nr 4/21 o stanie osobowym 541 żołnierzy i 14 kontraktowych. Niedługo potem Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 053/Org z dnia 30 marca 1946 roku pułk otrzymał 4-cyfrowy numer jednostki wojskowe który obowiązuje do dziś!
Kolejne przeformowanie nastąpiło w terminie do 25 marca 1947 roku na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 066/Org z 27 lutego 1947 roku, pułk przeformowano wtedy na etat nr 4/30 o stanie osobowym 521 żołnierzy i 5 kontraktowych.
Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 018/Org z dnia 11 marca 1950 roku pułk przeformowano kolejny raz, tym razem na etat nr 8/3 o stanie osobowym 991 żołnierzy i 15 kontraktowych, jak widać stan pułku znacznie się zwiększył, termin przeformowania wyznaczono na 15 kwietnia 1950 roku.
Rok później doszło do dużych zmian organizacyjnych w Wojsku Polskim, Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0044/Org z 17 maja 1951 roku w terminie do 1 grudnia 1951 roku pułk przeformowano na etat nr 4/67 o stanie osobowym 445 żołnierzy i 27 kontraktowych, natomiast nadwyżki powstałe w wyniku przeformowania przeznaczono na sformowanie Dowództwa 16.Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej, któremu podporządkowano pułk. 
Przez kolejne 4 lata nie dochodziło do żadnych poważniejszych zmian w pułku, dopiero Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 001/Org z 4 stycznia 1956 roku, w terminie do dnia 1 lutego 1956 roku przeformowano pułk na etat nr 4/128 o stanie osobowym 487 żołnierzy i 5 kontraktowych. Stan ten utrzymał się przez 1,5 roku. Kolejna zmiana okazała się redukcją pułku do wielkości dywizjonu, na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 0025/Org z dnia 2 kwietnia 1957 roku w terminie do 15 sierpnia 1957 roku pułk przeformowano na 12.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej według etatu nr 5/207 o stanie osobowym 315 żołnierzy i 1 kontraktowy oraz włączono go w skład 8.Drezdeńskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Nazwa 12.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej nie utrzymała się długo, gdyż Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 071/Org z 3 maja 1957 roku nakazano by zmienić numer porządkowy 12 na 88 i od tego momentu jednostka przyjęła nazwę 88.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej.
Rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0010/Org z dnia 2 października 1958 roku dywizjon przeformowano w terminie do 1 grudnia 1958 roku na etat nr 5/239 o stanie etatowym 266 żołnierzy i 1 kontraktowy.
Dwa lata później Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 077/Org z dnia 19 września 1960 roku dywizjon w terminie do dnia 1 grudnia 1960 roku przeformowano na etat nr 5/257 o stanie osobowym 285 żołnierzy i 2 kontraktowych.
Następne przeformowanie to Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org z 24 sierpnia 1964 roku i wtedy w terminie do dnia 30 listopada 1964 roku jednostka przeszła na etat nr 5/267 o stanie 376 żołnierzy i 3 kontraktowych. 
W 1967 roku doszło do kolejnej zmiany nazwy jednostki, na mocy Rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 07/MON z 4 maja 1967 roku w celu kontynuowania tradycji 83.Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4.Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej dywizjon przemianowano na 83.Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej.
Jeszcze tego samego roku na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0133/Org z 12 września 1967 roku dywizjon przeformowano na pułk według etatu nr 5/390 o stanie osobowym 485 żołnierzy i 5 kontraktowych, termin przeformowania ustalono na 15 grudnia 1967 roku, a jednostka przyjęła nazwę 83.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej.
Ponieważ z dniem 1 stycznia 1969 roku doszło do wdrożenia systemu „ILOCZYN-M” w Siłach Zbrojnych PRL, dlatego też doszło do zmiany numeru etatu, etat nr 5/390 przenumerowano na nr 30/086. Jednostka w tym okresie również otrzymała identyfikator nr 32-2-31.
Co ciekawe etat wprowadzony w 1967 roku utrzymał się przez długi czas, w latach 70-tych praktycznie jednostka była na tym etacie, jedynie wprowadzono drobne korekty etatu podczas tego okresu, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 023/Org z 24 lutego 1973 roku w terminie do 31 grudnia 1973 roku do etatu dołączono Wykaz Dodatkowy Nr 1, a Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 077/Org z 11 października 1974 roku w terminie do 1 listopada 1974 roku Wykaz Dodatkowy Nr 1 unieważniono.
Do przeformowania na nowy etat doszło dopiero na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 01/Org z 5 stycznia 1980 roku, kiedy to w terminie do 31 grudnia 1980 roku pułk przeszedł na etat wojenno-pokojowy nr 30/238 o stanie osobowym 469 żołnierzy. Etat ten nie utrzymał się długo, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 01/Org z 7 stycznia 1981 roku w terminie do dnia 31 marca 1982 roku przeformowano pułk na etat nr 30/242 i Wykaz Dodatkowy Nr 1 do tego etatu.
 
W roku 1994 roku pułk w wyniku restrukturyzacji został przemianowany na 8.Pułk Przeciwlotniczy. Rok później 10 maja 1995 pułk otrzymał sztandar wojskowy, również w 1995 przyjęto projekt odznaki pamiątkowej. W kolejnych latach pułk realizował program szkoleniowy na poligonach w Ustce i Wicku Morskim. Pułk brał również udział w ćwiczeniach NATO w roku 2001 o kryptonimie „Victory Strike”. Do roku 2001 pułk był jednostką w strukturach 8.Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża, po czym w wyniku rozformowania 8.DOW przeszedł w skład 12.Dywizji Zmechanizowanej. W roku 2010 pułk został "scalony" z 3.Pułkiem Przeciwlotniczym w wyniku czego 3.pplot został rozformowany, a 8.pplot przejął sprzęt i część kadry rozformowanej jednostki. Od 1 stycznia 2011 roku do 17 października 2013 roku pułk funkcjonował w podporządkowaniu bezpośrednim pod Dowódcę Wojsk Lądowych, po czym w związku z planowanym rozformowaniem Dowództwa Wojsk Lądowych pułk przekazano do 12.Dywizji Zmechanizowanej.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA NR 174/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 września 1997 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1)
 
p o l e c a m :
 
1. W decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie (Dz. Rozk. MON poz. 58) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 10 listopada.".
 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
DECYZJA Nr 135/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie
 
Dla upamiętnienia daty zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy II Korpusu Polskiego, w składzie którego walczyli przeciwlotnicy z 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:
 
1. 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy obchodzi doroczne Święto w dniu 18 maja.
 
DECYZJA Nr 367/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez dywizjony 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przejęcia nazwy wyróżniającej przez 1 Dywizjon Przeciwlotniczy tej jednostki
 
W związku z rozformowaniem 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego w Jeleniej Górze, w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych żołnierzy wojsk przeciwlotniczych, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego ( Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2003 r. Nr 20 tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON Nr 1) ustalam, co następuje:
 
1. 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy przejmuje i z honorem kontynuuje tradycje okrytych chwałą bojową i zasłużonych jednostek przeciwlotniczych, a mianowicie:
 
1) 1 Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego (1978-2001);
2) 2 Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje;
a) 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942-1947),
b) 83 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945),
c) 88 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1957-1967),
d) 83 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej — 1967,
e) 83 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967-1994);
3) 3 Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 12 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951-1955),
b) 125 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955-1957).
2. 1. Dywizjon Przeciwlotniczy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego przejmie zaszczytną nazwę wyróżniającą „Karkonoski”.
3. Tracą moc:
1) decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 18 Pułku Przeciwlotniczego w Jeleniej Górze ( Dz. Rozk. MON poz. 54);
2) pkt 1 i 3 decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie (Dz. Rozk. MON poz. 58 oraz z 1997 r. poz. 144).
 
DECYZJA Nr 57/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 8 Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego w Koszalinie
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 8 Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego.
 
DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 3. dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — ustala się, co następuje:
 
1. 3. dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 55. pułku artylerii przeciwlotniczej (1974-1993);
2) 55. pułku przeciwlotniczego (1993-2001).
 
DECYZJA Nr 236/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2011 r.  w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło­wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywo­wania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — ustala się, co następuje:
 
1. 8. Koszaliński pułk przeciwlotniczy i niżej wymienione pododdziały chodzące w jego skład, przejmują i z honorem kontynuują tradycje następu­jących jednostek przeciwlotniczych:
 
1) 1. dywizjon przeciwlotniczy przejmuje tradycje 18. Karkonoskiego pułku przeciwlotniczego (1978-2001);
2) 2. dywizjon przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 8. pułku artylerii przeciwlotniczej ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942-1947),
b) 83. pułku artylerii przeciwlotniczej 4. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945),
c) 88. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1957-1967),
d) 83. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1967),
e) 83. pułku artylerii przeciwlotniczej (1967-1994);
3) 3. dywizjon przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 3. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej z Wilna (1926-1939),
b) 3. Karpackiego pułku artylerii przeciwlotniczej (1942-1947),
c) 22. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1951-1955, 1957-1967),
d) 124. pułku artylerii przeciwlotniczej (1955-1957, 1967-1995),
e) 3. pułku przeciwlotniczego im. Włodzimierza Juliusza Ludwiga (1996-2010);
4) 4. dywizjon przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 12. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1951-1955),
b) 125. pułku artylerii przeciwlotniczej (1955-1957),
c) 55. pułku artylerii przeciwlotniczej (1974-1993),
d) 55. pułku przeciwlotniczego (1993-2001).
 
2. W decyzji Nr 367/MON z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez dywizjony 8.Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przejęcia nazwy wyróżniającej przez 1 Dywizjon Przeciwlotniczy tej jednostki (Dz. Urz. MON Nr 20, poz.) uchyla się pkt 1.
 
3. Traci moc decyzja Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2010 r. w spra­wie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 3. dywizjon przeciwlotniczy 8 pułku przeciwlotniczego (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 227).
 
DECYZJA Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – ustala się, co następuje:
 
1. 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy i niżej wymienione pododdziały wchodzące w jego skład, przejmują i z honorem kontynuują tradycje jednostek przeciwlotniczych oraz oddziałów i pododdziałów rozformowanej 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego:
 
1) Bateria Dowodzenia przejmuje tradycje:
a) 13. Samodzielnej Kompanii Łączności (1944 – 1946),
b) 28. Kompanii Łączności (1946 – 1949),
c) 28. Batalionu Łączności (1949 – 1967),
d) 13. Batalionu Łączności (1967 – 1994),
e) 8. Batalionu Dowodzenia (1994 – 2001);
2) 1. Dywizjon Przeciwlotniczy:
a) przejmuje tradycje 18. Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego (1978 – 2001),
b) otrzymuje wyróżniającą nazwę „Karkonoski”;
3) 2. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 8. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942 – 1947),
b) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944 – 1945),
c) 88. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1957 – 1967),
d) 83. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1967),
e) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967 – 1994),
f) 28. Pułku Piechoty (1944 – 1958),
g) 82. Pułku Zmechanizowanego (1958 – 1967),
h) 28. Pułku Zmechanizowanego (1967 – 1990);
4) 3. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 3. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Wilna (1926 – 1939),
b) 3. Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1942 – 1947),
c) 32. Budziszyńskiego Pułku Piechoty (1944 – 1950),
d) 32. Budziszyńskiego Pułku Zmechanizowanego (1950 – 1994),
e) 8. Brygady Zmechanizowanej (1994 – 1998),
f) 22. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 – 1955, 1957 – 1967),
g) 124. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 – 1957, 1967 – 1995),
h) 3. Pułku Przeciwlotniczego im. Włodzimierza Juliusza Ludwiga (1996 – 2010);
5) 4. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 12. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 – 1955),
b) 125. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 – 1957),
c) 55. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1974 – 1993),
d) 55. Pułku Przeciwlotniczego (1993 – 2001),
e) 34. Pułku Artylerii Lekkiej (1945 – 1951),
f) 4. Pułku Artylerii Haubic (1951 – 1957),
g) 34. Pułku Artylerii (1958 – 1967),
h) 4. Pułku Artylerii (1967 – 1994),
i) 4. Pułku Artylerii Mieszanej (1994 – 2001);
6) Batalion Logistyczny przejmuje tradycje:
a) 8. Dywizjonu Samochodowego (1919 – 1935),
b) 8. Batalionu Pancernego 1935 – 1939),
c) 14. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 – 1949),
d) 41. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 – 1955),
e) 19. Batalionu Saperów (1944 – 2001),
f) 31. Batalionu Transportowego (1955 – 1970),
g) 8. Batalionu Zaopatrzenia (1970 – 2001);
2. Tracą moc:
1) decyzja Nr 367/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez dywizjony 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przejęcia nazwy wyróżniającej przez 1. Dywizjon Przeciwlotniczy tej jednostki (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 211);
2) decyzja Nr 236/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 187).
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Nazwę wyróżniającą „Koszaliński” pułkowi nadano decyzją nr 65/MON z 19 maja 1995.
 
STRUKTURA
 
Stan 2012 rok
 
- dowództwo, sztab i logistyka
 - sekcja personalna S-1
 - sekcja operacyjna S-3
 
pododdziały
 - dywizjon dowodzenia
 - 1 Karkonoski dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 2 dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 3 dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 4.dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria dowodzenia
      - bateria techniczna
      - 1.bateria przeciwlotnicza
      - 2.bateria przeciwlotnicza
 - batalion logistyczny
      - kompania zaopatrzenia
      - kompania remontowa
 - grupa zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Józef Kisielnicki (1994 – 22.I.1998)
 - płk dypl. Leszek Cendrowski (23.I.1998 – 2007)
 - płk dypl. Zbigniew Zalewski (2007 - 15.X.2014)
 - cz. p.o. płk dypl. Andrzej Mentel (16.X.2014 - 31.XII.2014)
 - płk dypl. Andrzej Mentel (1.I.2015 - 4.VIII.2017)
 - płk Mariusz Janikowski (4.VIII.2017 - 31.III.2020)
 - cz. p.o. ppłk Wiesław Kawecki (31.III.2020 - 14.VIII.2020)
 - płk Tomasz Sawczuk (14.VIII.2020 - 7.VII.2022)
 - cz. p.o. ppłk Sławomir Chmurzyński (7.VII.2022 - 13.VII.2022)
 - płk Sławomir Malik (13.VII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Okręg Wojskowy II (1945 - 1.XII.1951)
16.Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej (1.XII.1951 - 15.VIII.1957)
8.Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana (15.VIII.1957 - 1993)
8.Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego (1994 – 2001)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (2001 – 31.XII.2010)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.I.2011 - 17.X.2013)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (17.X.2013 – obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.