11.Batalion Remontowy (1967 - 2023)
11.Pułk Logistyczny (2023 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    11.Batalion Remontowy powstał 1 lipca 1967 roku na bazie dywizyjnych warsztatów remontowych w których składzie były 10.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów, 11.Ruchomy Warsztat Naprawy Uzbrojenia i 12.Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów. Podstawą sformowania jednostki było Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP nr 038/Org. z dnia 14 marca 1967 roku, warto wspomnieć że za bezpośredniego poprzednika batalionu można uznać 10.Ruchomy Warsztat Naprawy Czołgów, gdyż to tej jednostki numer jednostki wojskowej przejął batalion. Batalion sformowano według etatu nr 5/403 o stanie etatowym 216 wojskowych i 3 kontraktowych. Pierwszym dowódcą 11.brem został ppłk Bohdan Filutowski, do głównych zadań batalionu należało remontowanie czołgów, sprzętu artyleryjskiego, broni strzeleckiej, pojazdów, sprzętu optycznego, radiolokacyjnego, chemicznego i innych, batalion również zabezpieczał technicznie działania dywizji.
1 stycznia 1969 roku wskutek wdrożenia systemu "ILORAZ-M" etat batalionu zmienił numer z 5/403 na 30/099.
W czasie swojego istnienia batalion brał aktywnie udział w ćwiczeniach wojskowych. W latach 70-tych w batalionie powstała pierwsza w ŚOW stacja diagnostyki pojazdów. Lata 90-te przyniosły zmiany organizacyjne wewnątrz batalionu, a więc zmieniła się jego struktura, batalion nadal także wysoko był oceniany na szczeblu dywizji i okręgu wojskowego. Obecnie batalion jest przystosowany do remontu różnego rodzaju sprzętu w tym czołgów Leopard 2A4, które są na wyposażeniu 10 BKPanc. Żołnierze batalionu również biorą udział w misjach międzynarodowych, warto wspomnieć że brali udział w misjach w Syrii, byłej Jugosławii oraz w Iraku. W związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych RP, batalion w dniu 28 czerwca 2011 roku wyszedł ze struktur 11.Dywizji Kawalerii Pancernej i został podporządkowany Komendantowi 4.Regionalnej Bazy Logistycznej. Kolejna zmiana podporządkowania batalionu nastąpiła 1 lipca 2013 roku, na podstawie Rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Nr Pf-60/Org./13 z dnia 26 kwietnia 2013 roku, 11. batalion wszedł w podporządkowanie 10. Brygady Logistycznej. W dniu 10 grudnia 2018 odbyło się uroczyste przekazanie batalionu w skład 11.Dywizji Kawalerii Pancernej, czyli związku taktycznego z którym batalion jest najbardziej związany.
W połowie 2023 roku rozpoczął się proces przeformowania jednostki w pułk. Zmiana dotyczy nie tylko liczebności jednostki, ale przede wszystkim - znacznego rozszerzenia jej obowiązków i zasięgu działania. Dotychczasowy 11. Batalion Remontowy zajmował się tylko zabezpieczeniem technicznym jednostek wchodzących w skład 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. - Pułk Logistyczny będzie się zajmował całym spektrum zabezpieczenia logistycznego potrzeb jednostek 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Czyli praktycznie wszystkich potrzeb organizacyjnych tych jednostek. W skład 11. Pułku wchodzą bataliony transportowy, zabezpieczenia i dotychczasowy remontowy, który nadal wykonuje swoje obowiązki. 11 października 2023 roku odbyło się uroczyste objęcie obowiązków dowódcy nowo formowanego pułku, dowódcą pułku został płk Leszek Zamęcki.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 80/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 11 batalionu remontowego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 11 batalionu remontowego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Proporczyk na beret
 
Jednostka obchodzi święto w dniu 31 maja.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i Sztab 11.brem
  - Pluton Dowodzenia
  - Pluton Logistyczny
  - Pluton Robót Specjalnych
  - Kompania Remontowa
  - Kompania Remontu Pojazdów Gąsienicowych
  - Kompania Remontu Pojazdów Kołowych
  - Kompania Remontu Uzbrojenia
  - Kompania Ewakuacyjna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr Bohdan Filutowski (1967 - 1980)
- ppłk Stanisław Czajkowski (1980 - 1992)
- mjr dypl. Zdzisław Goździejewski (1992 - 1996)
- ppłk dypl. Dariusz Gnatowicz (1996 - ?)
- ppłk Marek Laskowski (? - 2012)
- ppłk Zbigniew Łukasiewicz (2012 - 9.VIII.2016)
- cz. p.o. mjr Zdzisław Kubisztal (9.VIII.2016 - 17.III.2017)
- ppłk Ireneusz Maślanka (17.III.2017 - 29.VI.2020)
- cz. p.o. mjr Zdzisław Kubisztal (29.VI.2020 - 18.IX.2020)
- ppłk Zdzisław Kubisztal (18.IX.2020 - obecnie)
- płk Leszek Zamęcki (11.X.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
11.Drezdeńska Dywizja Pancerna (1.VII.1967 - 1990)
11.Dywizja Zmechanizowana (1990 - 1992)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (1992 – 28.VI.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (28.VI.2011 - 1.VII.2013)
10.Opolska Brygada Logistyczna im. płk Piotra Wysockiego (1.VII.2013 - 10.XII.2018)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (10.XII.2018 - obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.