4.Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    4.Pułk Przeciwlotniczy zaczął funkcjonować w roku 1996 jednak jego historia wywodzi się z takich jednostek jak 26.dywizjon artylerii przeciwlotniczej oraz 128.Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, które były poprzedniczkami 4 Pułku stacjonując także w Czerwieńsku od roku 1975.  Do zadań pułku należy osłona przeciwlotnicza sił 11 LDKPanc i innych obiektów na polu walki przed rozpoznaniem i uderzeniami środków napadu powietrznego na małych i średnich wysokościach. Początkowo pułk podlegał 4.Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej, jednak 28 listopada 1997 pułk został podporządkowany 11.Dywizji Kawalerii Pancernej. Do zasadniczego uzbrojenia pułku należą zestawy rakietowe 9K 33M2 „Osa – AK”, zestawy artyleryjsko-rakietowe ZUR-23-2KG, przenośne zestawy rakietowe GROM. Pułk bierze udział w ćwiczeniach krajowych jak i międzynarodowych, między innymi „Ocelot-99”, „Merkury-99”, „Arcade Guard -2002”,  „Victory Strike – 2002”. Do jednych z ważniejszych wydarzeń w ostatnich latach było "scalenie" 4.Pułku Przeciwlotniczego z 69.Pułkiem Przeciwlotniczym. Na wskutek Decyzji MON Nr Z-13/Org./P1 z dnia 25 lutego 2011 rok, Dowódca Wojsk Lądowych wydał Rozkaz Nr PF-8/Org. z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie rozformowania 13 i 69 Pułku Przeciwlotniczego oraz przeformowania 4 i 15 Pułku Przeciwlotniczego, następnie Dowódca 11.Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej wydał Rozkaz Nr Z-9 z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie rozformowania 69 Pułku Przeciwlotniczego oraz przeformowania 4 Pułku Przeciwlotniczego, efektem tych dokumentów było rozformowanie 69.pplot i włączenie części jego sprzętu, ludzi do 4.pplot, w terminie do 31 grudnia 2011 roku 4.pplot przeformował się na nową strukturę organizacyjną w której składzie są dwa dywizjony przeciwlotnicze stacjonujące w Lesznie (wyposażone w zestawy rakietowe 9K33M2 "Osa-AK" oraz 2K12 "Kub". Z dniem 1 stycznia 2012 roku pułk stał się również jednostką podporządkowaną Dowódcy Wojsk Lądowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA NR 179/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 1998 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego Święta 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku
 
Dla zachowania w pamięci dokonań żołnierzy oddziałów artylerii przeciwlotniczej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) z dniem 30 września 1998 r. 
 
p o l e c a m :
 
1. 4 Pułkowi Przeciwlotniczemu z honorem kontynuować tradycje:
1) 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1 Dywizji Pancernej 1940-1947
2) 4 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1945-1947
3) 128 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1951-1995
4) 11 Bolesławieckiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1967-1998
 
2. Doroczne święto obchodzić w dniu 15 lutego.
3. Tracą moc:
1) Decyzja Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 1994 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej dla 11 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Bolesławcu (Dz. Rozk. MON poz. 63)
2) Decyzja Nr 114/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 1996 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego święta 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku (Dz. Rozk. MON poz. 212).
4. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur (zatwierdzona decyzją nr 296/MON z 4 listopada 2003)
 
Proporczyk na beret (zatwierdzony decyzją nr 76/MON z 25 marca 2002)
 
DECYZJA Nr 76/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.
 
DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwiensku
 
1. Wprowadza sie oznake rozpoznawcza 4 Pułku Przeciwlotniczego, zwana dalej „oznaka”.
3. Traci moc ppkt 3 pkt 2 decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 76/MON z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwiensku.
 
DECYZJA Nr 146/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 4 Pułkowi Przeciwlotniczemu w Czerwieńsku
 
Dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku ze społeczeństwem Regionu Zielonogórskiego, na podstawie pkt 2, 4 i 5 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON, poz. 1) ustala się, co następuje:
 
1. 4 Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku przyjmuje nazwę wyróżniającą „Zielonogórski”.
 
DECYZJA Nr 208/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku.
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia daty nadania 4 pułkowi przeciwlotniczemu nazwy wyróżniającej „Zielonogórski” — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku — w dniu 2 października. 
 
DECYZJA Nr 206/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania wyróżniającej nazwy 1. dywizjonowi przeciwlotniczemu 4. pułku przeciwlotniczego
 
1. 1. dywizjon przeciwlotniczy 4. pułku przeciwlotniczego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 69. pułku artylerii przeciwlotniczej (1944-1945),
b) 80. pułku artylerii przeciwlotniczej (1951-1967),
c) 69. pułku artylerii przeciwlotniczej (1967-1994),
d) 69.Leszczyńskiego pułku przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” (1994-2011);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Leszczyński”.
 
Decyzja Nr 274/MON z dnia 4 października 2013 r. w sprawie nadania imienia patrona 4. Zieleniogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu
 
1. 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy otrzymuje imię gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
 
DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nazwy wyróżniającej przez 3. Dywizjon Przeciwlotniczy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego
 
1. 3. Dywizjon Przeciwlotniczy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 5. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1926-1939);
b) 5. Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1942-1947);
c) 5. Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967-2001);
2) przejmuje nazwę wyróżniającą „Kresowy”.
 
DECYZJA Nr 48/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 3. Kresowego Dywizjonu Przeciwlotniczego 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” 3. Kresowego Dywizjonu Przeciwlotniczego 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
3. KRESOWEGO DYWIZJONU PRZECIWLOTNICZEGO
4. ZIELONOGÓRSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
 - bateria dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - grupa zabezpieczenia medycznego
 - Wojskowa Straż Pożarna
 - 2.dywizjon przeciwlotniczy
 - 4.dywizjon przeciwlotniczy
 - 1.Leszczyński dywizjon przeciwlotniczy - Leszno
 - 3.Kresowy dywizjon przeciwlotniczy - Leszno
 
Zestaw rakietowy „Osa” (kod NATO – SA-8 „Gecko”)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Michał Wałęza (1996 - 1999)
 - płk dypl. Mirosław Banasik (1999 - 2004)
 - płk dypl. Sławomir Wojciechowski (2004 - 2007)
 - płk Jerzy Rzeźnik (2007 - 31.XII.2011)
 - płk dypl. Marek Śmietana (1.I.2012 - 1.II.2013)
 - płk dypl. Mirosław Szwed (1.II.2013 - 31.I.2020)
 - cz. p.o. ppłk Tomasz Isio (31.I.2020 - 2.III.2020)
 - płk Adam Luzyńczyk (2.III.2020 - 4.VII.2022)
 - płk Robert Borowy (4.VII.2022 - 16.X.2023)
 - płk Tomasz Kocikowski (16.X.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
4.Lubuska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego (1996 – 28.XI.1997)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (28.XI.1997 – 31.XII.2011)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.I.2012 - 17.X.2013)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im.Króla Jana III Sobieskiego (17.X.2013 - obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.