8.Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. ”Zo”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr PF-89/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 4 grudnia 2017 r. z dniem 15 stycznia 2018 roku rozpoczęto proces formowania Dowództwa 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy. W dalszej kolejności w połowie 2018 roku rozpoczęto również formowanie 81.Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu.
 
We wrześniu 2019 roku rozpoczęto formowanie 82.Batalionu Lekkiej Piechoty w Inowrocławiu.
 
W skład brygady wchodzą samodzielne wyspecjalizowane kompanie, oraz bataliony lekkiej piechoty. Brygada ma charakter lekkiej piechoty poruszającej się samochodami ciężarowymi oraz terenowymi, głównym wyposażeniem jest lekka broń strzelecka, granatniki i moździerze.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
29 sierpnia 2020 roku na terenie koszar przy ulicy Warszawskiej 10 w Bydgoszczy odbyła się ceremonia nadania brygadzie sztandaru wojskowego. Matką chrzestną sztandaru 8.BOT została Pani Dorota Zawacka-Wakarecy – Prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, natomiast ojcem chrzestnym sztandaru został Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
 
DECYZJA Nr 24/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), pkt 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej otrzymuje imię gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”.
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 10 września.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 77/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznaki rozpoznawcze, zwane dalej „oznakami”, następujących jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej, zwanych dalej „WOT”:
11) 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej „8K-PBOT”;
§ 2. Zatwierdza się:
12) wzory oznaki 8K-PBOT, określone w załącznikach Nr 21 i 22;
§ 3. Traci moc decyzja Nr 129/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 155).
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
8. KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
DECYZJA Nr 5/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
8. KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
IM. GEN. BRYG. ELŻBIETY ZAWACKIEJ, PS. „ZO”  == w y c i ą g ==
 
2. Odznaka, wpisana w koło o średnicy 45 mm i powierzchni 1590 mm2, ma kształt krzyża maltańskiego barwy białej ze złotą obwódką. Pośrodku krzyża znajduje się herb województwa kujawsko-pomorskiego, które jest rejonem odpowiedzialności 8K-PBOT. Na ramionach krzyża są umieszczone ciemnooliwkowe litery: „K-P”, „BOT” oraz cyfra „8” – stanowiące skrót nazwy 8K-PBOT. Na dolnym ramieniu krzyża znajdują się cyfry „2018” – rok utworzenia 8K-PBOT.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 8.Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”
 - 8.kompania dowodzenia
 - 8.kompania logistyczna
 - 8.kompania saperów
 - 8.kompania wsparcia
 - 81.Batalion Lekkiej Piechoty – Toruń
 - 82.Batalion Lekkiej Piechoty – Inowrocław
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Krzysztof Stańczyk  (15.I.2018 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (15.I.2018 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.