9.Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps.”Warszyc”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr PF-89/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 4 grudnia 2017 r. z dniem 15 stycznia 2018 roku rozpoczęto proces formowania Dowództwa 9.Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Łodzi. W dalszej kolejności w połowie 2018 roku rozpoczęto również formowanie 91.Batalionu Lekkiej Piechoty w Zgerzu.
 
We wrześniu 2019 roku rozpoczęto formowania 92.Batalionu Lekkiej Piechoty w Kutnie.
 
W skład brygady wchodzą samodzielne wyspecjalizowane kompanie, oraz bataliony lekkiej piechoty. Brygada ma charakter lekkiej piechoty poruszającej się samochodami ciężarowymi oraz terenowymi, głównym wyposażeniem jest lekka broń strzelecka, granatniki i moździerze.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
19 września 2020 roku na terenie koszar 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu odbyła się ceremonia nadania brygadzie sztandaru wojskowego. Matką chrzestną sztandaru 9.BOT została Pani por. Gryzelda Studzińska – Prezes Środowiska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Warszawa”, natomiast ojcem chrzestnym sztandaru został Pan Dariusz Pieniak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
 
DECYZJA Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), pkt 1, 3-4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje organizacji konspiracyjnych zbrojnego podziemia niepodległościowego:
 
a) Okręgu Łódź Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej (1940-1945),
b) Konspiracyjnego Wojska Polskiego (1945-1954);
 
2) otrzymuje imię gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego, ps. „Warszyc”.
 
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 20 kwietnia.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 77/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia oznak rozpoznawczych jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznaki rozpoznawcze, zwane dalej „oznakami”, następujących jednostek wojskowych Wojsk Obrony Terytorialnej, zwanych dalej „WOT”:
12) 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, zwanej dalej „9ŁBOT”;
§ 2. Zatwierdza się:
12) wzory oznaki 9ŁBOT, określone w załącznikach Nr 23 i 24;
§ 3. Traci moc decyzja Nr 129/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 155).
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
9. ŁÓDZKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
DECYZJA Nr 127/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej  9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej  im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
9. ŁÓDZKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ
IM. GEN. BRYG. STANISŁAWA SOJCZYŃSKIEGO PS. „WARSZYC”
-- w y c i ą g --
 
2. Odznaka, o wymiarach 40 mm x 40 mm, ma kształt krzyża kawalerskiego w kolorze oliwkowym z obramowaniem w kolorze srebrnym. Użyty kolor nawiązuje do barwy beretu Wojsk Obrony Terytorialnej. Na górnym ramieniu krzyża umieszczono czarną cyfrę „9” – numer taktyczny 9ŁBOT. Na lewym i prawym ramieniu krzyża znajdują się odpowiednio czarne litery „ŁB” i „OT” – skrót nazwy 9ŁBOT. Na dolnym ramieniu krzyża umieszczono czarną liczbę „2018” – rok powołania 9ŁBOT. Pośrodku krzyża znajduje się herb województwa łódzkiego, które jest regionem odpowiedzialności 9ŁBOT. Tło odznaki wypełnia wieniec laurowo-dębowy, będący symbolem zwycięstwa i męstwa.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 9.Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”
 - 9.kompania dowodzenia
 - 9.kompania logistyczna
 - 9.kompania saperów
 - 9.kompania wsparcia
 - 91.Batalion Lekkiej Piechoty – Zgierz
 - 92.Batalion Lekkiej Piechoty – Kutno
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk Paweł Wiktorowicz  (15.I.2018 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (15.I.2018 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.