Pułk Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód „Ziemi Elbląskiej” im. gen. bryg. Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Powstanie pułku rozpoczęto od Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-2/Org./P1 z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-17/Org./P1 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych związanych ze sformowaniem Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz jednostki wsparcia dowodzenia tego Dowództwa. Jednostką na bazie której miano sformować pułk był wyłączony wcześniej z 16.Dywizji Zmechanizowanej, 16.Batalion Dowodzenia z Elbląga. Rozkaz przeformowania 16.Batalionu Dowodzenia w pułk ostatecznie wydano pod koniec 2017 roku, stało się to na mocy Rozkazu Dowódcy Generalnego RSZ nr Z-599/Org. z dnia 11 grudnia 2017 r., proces przeformowania batalionu w pułk zakończono z końcem stycznia 2018 r. Pierwszym dowódcą pułku został ostatni dowódca 16.Batalionu Dowodzenia. W październiku 2018 pułk formowany w strukturach Dowództwa Generalnego RSZ został przekazany do składu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Głównym wyposażeniem pułku są wozy dowodzenia obsadzone na podwoziu KTO Rosomak, kontenery, namioty, pułk ma za zadanie umożliwić rozwinięcie i zabezpieczenie stanowisk dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 154/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 16. Batalionu Dowodzenia, przyjęcia wyróżniającej nazwy oraz ustanowienia dorocznego Święta Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133), pkt 1, 3, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Pułk Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny -Wschód:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 16. Kompanii Telegraficznej 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty 1919-1939,
b) 16. Batalionu Dowodzenia Ziemi Elbląskiej 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza IV Jagiellończyka (1995-2018);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 16. Batalionu Dowodzenia Ziemi Elbląskiej;
3) otrzymuje wyróżniającą nazwę „Ziemi Elbląskiej”.
§ 2. Ustanawia się Święto Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w dniu 5 maja.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 78/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 28, 32 oraz § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej „proporcem”, Dowódcy Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, zwanego dalej „PWD”;
2) proporzec Dowódcy 1. Kompanii Łączności PWD, zwanej dalej „1KŁ”;
3) proporzec Dowódcy 2. Kompanii Łączności PWD, zwanej dalej „2KŁ”;
4) proporzec Dowódcy 3. Kompanii Łączności PWD, zwanej dalej „3KŁ”;
5) proporzec Dowódcy Kompanii Ochrony i Regulacji Ruchu PWD, zwanej dalej „KOIRR”;
6) proporzec Dowódcy Kompanii Wsparcia PWD, zwanej dalej „KWSP”;
7) proporzec Dowódcy Kompanii Logistycznej PWD, zwanej dalej „KLOG”;
8) odznakę pamiątkową PWD, zwaną dalej „odznaką”;
9) oznakę rozpoznawczą PWD, zwaną dalej „oznaką”;
10) proporczyk na beret żołnierzy PWD, zwany dalej „proporczykiem”.
 
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy PWD, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca Dowódcy 1KŁ, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca Dowódcy 2KŁ, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca Dowódcy 3KŁ, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca Dowódcy KOIRR, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca Dowódcy KWSP, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca Dowódcy KLOG, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 8;
9) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 9;
10) wzory oznaki, określone w załączniku Nr 10 i 11;
11) wzór proporczyka, określony w załączniku Nr 12.
 
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 13.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 1. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 2. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 3. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY KOMPANII OCHRONY I REGULACJI RUCHU
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY KOMPANII WSPARCIA
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
PUŁKU WSPARCIA DOWODZENIA
DOWÓDZTWA WIELONARODOWEJ DYWIZJI PÓŁNOCNY-WSCHÓD
/W Y C I Ą G/
 
2. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego o wymiarach 40x40 mm. Ramiona krzyża obramowane są kolorem złotym. Poziome ramiona pokryte są biało-czerwoną emalią, a pionowe czarno – chabrową. Barwy te nawiązują do barw narodowych oraz barw wojsk łączności i informatyki. Na ramionach krzyża umieszczony jest skrót nazwy PWD: na górnym ramieniu – „pwd”, na dolnym – „DWD P-W” (litery są barwy złotej). W centralnej części krzyża umieszczone jest białe koło ze złotym obramowaniem. W kole znajduje się wizerunek połowy róży kompasowej (barwy złotej) – znaku NATO oraz wizerunek gryfa pomorskiego w kolorze czerwonym. Gryf w szponach trzyma złotą błyskawicę. Jest to symbol 16. Batalionu Dowodzenia, odwołujący się do 16. Kompanii Telegraficznej 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty (1918 – 1939), którego tradycje dziedziczy PWD.
 
DECYZJA Nr 145/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona Pułkowi Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Pułk Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód otrzymuje imię gen. bryg. Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i Sztab
   - 1.kompania łączności
   - 2.kompania łączności
   - 3.kompania łączności
   - kompania ochrony i regulacji ruchu
   - kompania wsparcia
   - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk mgr Andrzej Duda (28.II.2018 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (II.2018 – 2.X.2018)
Wielonarodowa Dywizja Północny-Wschód (2.X.2018 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.