8.Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Pułk wywodzi swoją historię, tradycje z 83.Pułku Artylerii Przeciwlotniczej który w roku 1994 w wyniku restrukturyzacji został przemianowany na 8.Pułk Przeciwlotniczy. Rok później 10 maja 1995 pułk otrzymał sztandar wojskowy, również w 1995 przyjęto projekt odznaki pamiątkowej. W kolejnych latach pułk realizował program szkoleniowy na poligonach w Ustce i Wicku Morskim. Pułk brał również udział w ćwiczeniach NATO w roku 2001 o kryptonimie „Victory Strike”. Do roku 2001 pułk był jednostką w strukturach 8 Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża, po czym przeszedł w skład 12.Dywizji Zmechanizowanej. W roku 2010 pułk został "scalony" z 3.Pułkiem Przeciwlotniczym w wyniku czego 3.pplot został rozformowany, a 8.pplot przejął sprzęt i część kadry rozformowanej jednostki. Od 1 stycznia 2011 roku pułk funkcjonuje w podporządkowaniu bezpośrednim pod Dowódcę Wojsk Lądowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA NR 174/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 września 1997 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1)
 
p o l e c a m :
 
1. W decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie (Dz. Rozk. MON poz. 58) pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Doroczne Święto obchodzić w dniu 10 listopada.".
 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
DECYZJA Nr 135/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie
 
Dla upamiętnienia daty zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy II Korpusu Polskiego, w składzie którego walczyli przeciwlotnicy z 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:
 
1. 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy obchodzi doroczne Święto w dniu 18 maja.
 
DECYZJA Nr 367/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez dywizjony 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przejęcia nazwy wyróżniającej przez 1 Dywizjon Przeciwlotniczy tej jednostki
 
W związku z rozformowaniem 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego w Jeleniej Górze, w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych żołnierzy wojsk przeciwlotniczych, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego ( Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2003 r. Nr 20 tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON Nr 1) ustalam, co następuje:
 
1. 8 Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy przejmuje i z honorem kontynuuje tradycje okrytych chwałą bojową i zasłużonych jednostek przeciwlotniczych, a mianowicie:
 
1) 1 Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje 18 Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego (1978-2001);
2) 2 Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje;
a) 8 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942-1947),
b) 83 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4 Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945),
c) 88 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1957-1967),
d) 83 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej — 1967,
e) 83 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967-1994);
3) 3 Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 12 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951-1955),
b) 125 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955-1957).
2. 1. Dywizjon Przeciwlotniczy 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego przejmie zaszczytną nazwę wyróżniającą „Karkonoski”.
3. Tracą moc:
1) decyzja Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 18 Pułku Przeciwlotniczego w Jeleniej Górze ( Dz. Rozk. MON poz. 54);
2) pkt 1 i 3 decyzji Nr 65/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 1995 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie (Dz. Rozk. MON poz. 58 oraz z 1997 r. poz. 144).
 
DECYZJA Nr 57/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 8 Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego w Koszalinie
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, i proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 8 Koszalińskiego pułku przeciwlotniczego.
 
DECYZJA Nr 321/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 3. dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — ustala się, co następuje:
 
1. 3. dywizjon przeciwlotniczy 8. pułku przeciwlotniczego przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 55. pułku artylerii przeciwlotniczej (1974-1993);
2) 55. pułku przeciwlotniczego (1993-2001).
 
DECYZJA Nr 236/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2011 r.  w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegóło­wego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywo­wania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — ustala się, co następuje:
 
1. 8. Koszaliński pułk przeciwlotniczy i niżej wymienione pododdziały chodzące w jego skład, przejmują i z honorem kontynuują tradycje następu­jących jednostek przeciwlotniczych:
 
1) 1. dywizjon przeciwlotniczy przejmuje tradycje 18. Karkonoskiego pułku przeciwlotniczego (1978-2001);
2) 2. dywizjon przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 8. pułku artylerii przeciwlotniczej ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942-1947),
b) 83. pułku artylerii przeciwlotniczej 4. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944-1945),
c) 88. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1957-1967),
d) 83. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1967),
e) 83. pułku artylerii przeciwlotniczej (1967-1994);
3) 3. dywizjon przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 3. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej z Wilna (1926-1939),
b) 3. Karpackiego pułku artylerii przeciwlotniczej (1942-1947),
c) 22. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1951-1955, 1957-1967),
d) 124. pułku artylerii przeciwlotniczej (1955-1957, 1967-1995),
e) 3. pułku przeciwlotniczego im. Włodzimierza Juliusza Ludwiga (1996-2010);
4) 4. dywizjon przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 12. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej (1951-1955),
b) 125. pułku artylerii przeciwlotniczej (1955-1957),
c) 55. pułku artylerii przeciwlotniczej (1974-1993),
d) 55. pułku przeciwlotniczego (1993-2001).
 
2. W decyzji Nr 367/MON z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez dywizjony 8.Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przejęcia nazwy wyróżniającej przez 1 Dywizjon Przeciwlotniczy tej jednostki (Dz. Urz. MON Nr 20, poz.) uchyla się pkt 1.
 
3. Traci moc decyzja Nr 321/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 sierpnia 2010 r. w spra­wie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 3. dywizjon przeciwlotniczy 8 pułku przeciwlotniczego (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 227).
 
DECYZJA Nr 31/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – ustala się, co następuje:
 
1. 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy i niżej wymienione pododdziały wchodzące w jego skład, przejmują i z honorem kontynuują tradycje jednostek przeciwlotniczych oraz oddziałów i pododdziałów rozformowanej 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego:
 
1) Bateria Dowodzenia przejmuje tradycje:
a) 13. Samodzielnej Kompanii Łączności (1944 – 1946),
b) 28. Kompanii Łączności (1946 – 1949),
c) 28. Batalionu Łączności (1949 – 1967),
d) 13. Batalionu Łączności (1967 – 1994),
e) 8. Batalionu Dowodzenia (1994 – 2001);
2) 1. Dywizjon Przeciwlotniczy:
a) przejmuje tradycje 18. Karkonoskiego Pułku Przeciwlotniczego (1978 – 2001),
b) otrzymuje wyróżniającą nazwę „Karkonoski”;
3) 2. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 8. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Ciężkiej II Korpusu Polskiego (1942 – 1947),
b) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4. Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej (1944 – 1945),
c) 88. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1957 – 1967),
d) 83. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1967),
e) 83. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1967 – 1994),
f) 28. Pułku Piechoty (1944 – 1958),
g) 82. Pułku Zmechanizowanego (1958 – 1967),
h) 28. Pułku Zmechanizowanego (1967 – 1990);
4) 3. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 3. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Wilna (1926 – 1939),
b) 3. Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1942 – 1947),
c) 32. Budziszyńskiego Pułku Piechoty (1944 – 1950),
d) 32. Budziszyńskiego Pułku Zmechanizowanego (1950 – 1994),
e) 8. Brygady Zmechanizowanej (1994 – 1998),
f) 22. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 – 1955, 1957 – 1967),
g) 124. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 – 1957, 1967 – 1995),
h) 3. Pułku Przeciwlotniczego im. Włodzimierza Juliusza Ludwiga (1996 – 2010);
5) 4. Dywizjon Przeciwlotniczy przejmuje tradycje:
a) 12. Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (1951 – 1955),
b) 125. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1955 – 1957),
c) 55. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (1974 – 1993),
d) 55. Pułku Przeciwlotniczego (1993 – 2001),
e) 34. Pułku Artylerii Lekkiej (1945 – 1951),
f) 4. Pułku Artylerii Haubic (1951 – 1957),
g) 34. Pułku Artylerii (1958 – 1967),
h) 4. Pułku Artylerii (1967 – 1994),
i) 4. Pułku Artylerii Mieszanej (1994 – 2001);
6) Batalion Logistyczny przejmuje tradycje:
a) 8. Dywizjonu Samochodowego (1919 – 1935),
b) 8. Batalionu Pancernego 1935 – 1939),
c) 14. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 – 1949),
d) 41. Samodzielnej Kompanii Samochodowej (1944 – 1955),
e) 19. Batalionu Saperów (1944 – 2001),
f) 31. Batalionu Transportowego (1955 – 1970),
g) 8. Batalionu Zaopatrzenia (1970 – 2001);
2. Tracą moc:
1) decyzja Nr 367/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez dywizjony 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz przejęcia nazwy wyróżniającej przez 1. Dywizjon Przeciwlotniczy tej jednostki (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 211);
2) decyzja Nr 236/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 187).
 
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur
 
Nazwę wyróżniającą „Koszaliński” pułkowi nadano decyzją nr 65/MON z 19 maja 1995.
 
STRUKTURA
 
Stan 2012 rok
 
- dowództwo, sztab i logistyka
 - sekcja personalna S-1
 - sekcja operacyjna S-3
 
pododdziały
 - dywizjon dowodzenia
 - 1 Karkonoski dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 2 dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 3 dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria techniczna
      - bateria dowodzenia
      - kompania logistyczna
      - 1.bateria startowa
      - 2.bateria startowa
      - 3.bateria startowa
      - 4.bateria startowa
 - 4.dywizjon przeciwlotniczy
      - bateria dowodzenia
      - bateria techniczna
      - 1.bateria przeciwlotnicza
      - 2.bateria przeciwlotnicza
 - batalion logistyczny
      - kompania zaopatrzenia
      - kompania remontowa
 - grupa zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Józef Kisielnicki (1994 – 22.I.1998)
 - płk dypl. Leszek Cendrowski (23.I.1998 – 2007)
 - płk dypl. Zbigniew Zalewski (2007 - 15.X.2014)
 - cz. p.o. płk dypl. Andrzej Mentel (16.X.2014 - 31.XII.2014)
 - płk dypl. Andrzej Mentel (1.I.2015 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
8.Bałtycka Dywizja Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego (1994 – 2001)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (2001 – 31.XII.2010)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.I.2011 - 17.X.2013)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (17.X.2013 – obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.